01
фев

Заповед № 48 / 01.02.2018 г. - Проведен

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности добив на дървесина: сеч и извоз, на маркирана дървесина до временен склад в обект 1801 "Момина църква, Долно ябълково,Сливово", отдели/подотдели: 531 ж; 539 а, 540 к; 514 д, и, к; 307 г;144 а; 369 з, ю; 536 г, ж; 540 д, е, п; 569 б; 535 б; 522 г; 524 б;534 г, д; 546 з, н, на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,


Contact Us