01
фев

Заповед № 49 / 01.02.2018 г. - Проведен

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности добив на дървесина: сеч и извоз, на маркирана дървесина до временен склад, в обект 1802 "Средец, Пънчево, Варовник", отдели/подотдели: 99 а, б; 100 а, в, п; 116 г, з; 268 а, в; 269 о;  272 г, м; 273 а; 274 б; 275 а на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец


Contact Us