01
фев

Заповед № 47 / 01.02.2018 г. - Проведен

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности добив на дървесина: сеч и извоз, на маркирана дървесина до временен склад, в обект 1803 "Суходол, Драчево, Дебелт", отдели/подотдели: 6 а, б; 9 ж, з, 16 а, 188 е; 189 д; 191 б, г, д, е; 192 б, г; 72 а, б, в,г; 73 а, б, в, г, д; 569 в; 591 г  на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,


Contact Us