25
юни

Заповед №479 / 25.06.2018 г.

На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии-„Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год.  на територията на Община Средец”,  Обект №19-1в отдели/подотдели:325 е; 331 а; 126 б; 131 б, в, е; 196 з; 330 з; 61 е, п, р, т, ф; 125 в; 331 б; 363 з, м, о, з1, я1, к1, с1, б2, г2, д2“


Contact Us