16
юли

Съобщение

На основание чл. 56, ал.1, във вр. с ал. 2, във вр. с ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета с Решение  № 137 от  30 септември  2008 г., изм. и доп. с Решение № 166/27.11.2008г.; Решение № 220/24.02.2009г.; Решение №291/11.08.2009г.; Решение №338/17.12.2009г.;Решение №359/27.01.2010г.;Решение №435/29.06.2010г.; Решение №477/26.10.2010г.; Решение №541/22.02.2011г.;Решение №37/27.01.2012г.; Решение №88/29.03.2012г.; Решение №435/26.06.2013г.; Решение №305/29.03.2017г.; Решение №439/29.11.2017г.; Решение № 1753/27.10.2017г. на Административен съд-Бургас; Решение №468/20.12.2017г.

НАРЕЖДАМ:

 

  1. 1.    Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи отнети в полза на Община Средец и задържани с актове за установяване на административни нарушения, като предмет на извършени нарушения по Закона за горите:

№ по ред

Описание на вещта (марка, фабричен, контролен номер)

Документ, с който вещта е отнета/задържана

Място на което може да се извърши оглед на вещта

Начална тръжна цена  (лв.)

1

1 бр. бензиномоторен трион - китайски

НП №302/13.12.2017 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

50 лв.

2

1 бр. бензиномоторен трион – китайски

НП №274/13.02.2017 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

50 лв.

3

1 бр. брадва

НП №274/13.02.2017 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

5 лв.

4

1 бр. брадва

НП №276/13.02.2017 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

5 лв.

5

1 бр. брадва

НП №269/13.02.2017 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

5 лв.

6

1 бр. каруца

НП №250/27.12.2016 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

150 лв.

7

1 бр. каруца

НП №249/27.12.2016 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

50 лв.

8

1 бр. брадва

НП №249/27.12.2016 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

5 лв.

9

1 бр. каруца

НП №246/27.12.2016 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

50 лв.

 

10

1 бр. бензиномоторен трион – китайски

НП №246/27.12.2016 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

50 лв.

11

1 бр. каруца

НП №252/27.12.2016 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

50 лв.

12

1 бр. брадва

НП №342/25.05.2018 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

5 лв.

13

1 бр. брадва

НП №342/25.05.2018 год. на Кмета на Община Средец

БКС гр. Средец

5лв.

14

1 бр. бензиномоторен трион – китайски

НП №328/25.05.2018 год. на Кмета на Община Средец

 БКС гр. Средец

50 лв.

 

2. Начин на продажба: публичен търг с тайно наддаване по реда на Раздел IV от  „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост”.

3. Началната тръжна цена на посочените по-горе движими вещи, е тази под която  участниците не могат да правят валидни ценови предложения. Критерият за оценка е ПРЕДЛОЖЕНА НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА .За спечелил търга за съответната позиция за която участва ще се счита,кандидата предложил най-висока цена за продаваната вещ.

4. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на вещите за които се кандидатства, вносим по сметка на ОП „Общински гори” гр. Средец, по касов или по банков път по следната банкова сметка на Община Средец – BG04BPBI79373120931900 Юробанк България АД до 16,00 ч. на 20.07.2018 г. включително.

5. Търгът да се проведе на 23.07.2018 г. от 10,00 ч. в административната сграда на ОП „Общински гори” гр. Средец, находяща се на адрес:гр. Средец, ул.”Васил Коларов” № 29.

6. Обявление за търга да се постави на таблото за обяви в административната сграда на ОП „Общински гори” гр. Средец, най-малко 7 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие в търга.

7. Офертите за участие в търга се подават всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч., но не по-късно от 16,00 ч. на 20.07.2018 г., включително в деловодството на ОП „Общински гори” гр. Средец , находящо се на адрес:гр. Средец, ул.”Васил Коларов” № 29.

8. При подаване на офертите участниците в търга да представят документ за внесен депозит, документ за самоличност /за физически лица/ или удостоверение за актуално състояние,когато участникът е  юридическо лице.

9. Кандитите подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик, в които следва да поставят попълненое заявление (по образец), както доказателство за внесен депозит за участие. Служителят на ОП „Общински гори” гр. Средец ,който приема офертите в деловодството на ОП „Общински гори” гр. Средец да проверява дали върху плика с офертата са посочени името, адреса и телефон за контакт на кандидата, както и номера на позицията на вещта по т. 1 от настоящата заповед за която същия участва.

10. Оглед на вещите може да се прави всеки работен ден от 09,00 ч. до 16,00 ч., но не по-късно от 16,00 часа на 20.07.2018 г., включително по местонахождението им описано в т. 1 на настоящата заповед.

11.  До участие в търга ще се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Присъствие на кандидатите при прожеждане на търга не се изиксва.

12.  Препис-извлечение от заповедта за провеждане на търга, без т. 13, да се постави на таблото за обяви в сградата на ОП „Общински гори” гр. Средец.

13. Назначавам комисия в състав:

Председател:

Секретар:

Член:

Резервен член: 1.

             14. Въз основа на класирането по тръжния лист, комисията с протокол да

обяви спечелилите търга кандидати, предложили най-висока цена  и да обяви класирането.

15. Определените за купувачи следва да платят предложената от тях цена в срок от три работни дни от датата на обявяването на резултатите. Плащането се извършва по касов или банков път по следната банкова сметка на ОП „Общински гори” гр. Средец  BG04BPBI79373120931900 Юробанк България АД . При неплащане на цената в срок от три работни от датата на обявяване на резултатите депозита на определения за купувач остава в полза на Община Средец и за купувач се обявява класирания на второ място, който също трябва да плати предложената от него цена в срок от три работни дни от обявяването на резултатите. Ако той не плати в този срок депозита му за участие остава в полза на Община Средец.

16. Купувачите са длъжни да транспортират  закупените вещи от местонахождението им в срок от пет дни от плащане на цената, като за всеки ден закъснение се дължи магазинаж в размер на 0,2 % от стойността на закупените вещи, предмет на търга.

           17. Въз основа на резултатите от търга и след заплащане на цената, Кметът на Общината сключва Договор за продажба . Договорът се сключва във форма, изискуема за продажбата на съответния вид движима вещ.

18. Екземпляр от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение, както и на Директора на ОП „Общински гори” гр. Средец за сведение и осигуряване на достъп за оглед на вещите, включени в търга.

19. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Георги Илчев – изп. Д. Директор на ОП „Общински гори” гр. Средец.

 

 

 

                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ:.......................                                                          

                                                                                                            /инж.Иван Жабов/


Contact Us