13
дек

Заповед № 907 / 11.12.2018 г.

  На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 46, т. 2, във вр с чл. 66, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 67, ал.1, т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП и предложен и одобрен График за продажба на добита дървесина по асортименти, по действително добити количества, находяща се на временни складове на територията на Община Средец, ОП «Общински гори» обект 1806 " Пънчево, Драчево, Факия", отдели/подотдели: 128 х; 179 в; 180 ж; 182 г; 336 а; 352 б


Contact Us