25
фев

Заповед № 334/25.02.2019 год.

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на дейността добив на дървесина: сеч и извоз, на маркирана дървесина до временен склад в обект 1902 "Момина църква, Факия, Богданово, Драка, Д. Ябълково, Г. Ябълково", отдели/подотдели: 325 е; 331 а; 363 з, м, о, з1, к1, с1, я1, б2, г2, д2; 330 з; 331 б;506 г, д, е, и; 507 а, б, в,г,д;  521 ж, л; 530 з; 236 в, ж, з, к; 237 д, л; 605 и, к; 363 щ;480 а; 482 а; 497 л; 506 в1, на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,


Contact Us