25
фев

Заповед № 335/25.02.2019 год.

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на дейността добив на дървесина: сеч и извоз, на маркирана дървесина до временен склад в Обект 1901 "Пънчево, Г.Буково, Варовник, Граничар, Кирово, Дебелт" отдели/подотдели: 61 е, п, р, т, ф;125 в;131 б, в, е; 283 е; 311 а; 278 и, о, п; 281 з; 268 з; 269 н; 277 б, д, п; 278 в, г; 382 г, д; 62 б,в,д;68  в; 69 в, д, на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,


Contact Us