25
фев

Заповед № 333/25.02.2019 год.

На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии - „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019 год.  на територията на Община Средец”,   в отдели/подотдели: в отдели/подотдели:69 а, г; 71 е,ж;74 г, з,л; 80 з,и, к; 82 г; 83 ж; 84 б;85 а,б, в, г; д, е; 87 в; 88 ж землище гр. Средец


Contact Us