22
мар

Заповед №403/22.03.2019 год.

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности добив на дървесина: сеч и извоз, на маркирана дървесина до временен склад в обект 1903 "Драчево", отдели/подотдели:  181 г; 188 в, д, ж, н; 189 в, г, е, на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,

 


Contact Us