ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Проекти за наредби

.

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:23 ч.

 

 

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

Относно:  Промяна в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:28 ч.

Проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 13.10.2017 г. 13:57 ч.

Относно:  Промяна в  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

публикувана на 20.11.2017 г. 14:35 ч.

Относно: за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Средец

 

Дата на публикуване: 23.11.2017 г. 11:47 часа.

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:37 часа

Правилник за дейността, структурата, численият състат и управление на предоставеното общинско имущество на ОП"ОБЧ" гр.Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:41 часа

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 14.12.2017 г. 16:09 часа

П Р О Е К Т

за изменение на Правилиник  за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Отменя  Чл.14, ал. 3, изр. 2 от Правилника

Отменя чл. 81, ал.2 от Правилника

 

Измененията влизат в сила след приемането им от Общински съвет Средец, обнародването им в един областен ежедневник и публикуването им на сайта на Община Средец

 

                                                                       /П/…………………………………………..

 

 

Публикувано: 16.04.201 8г. 14:17 часа

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО „ЗЕЛЕНО“СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Публикувано: 13.04.2018 г.

ЗА РЕДА ЗА  ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 14.11.2018 г.

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 15.11.2018 г.

 

Проект за изм.и допъл.на Правилника на ОбС-Средец

Публикувана: 19.11.2018 г.

Проект за изм.и допъл.на Правилника на ОП ОБЧ гр.Средец

Публикувана: 19.11.2018 г.

Изменение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Средец 

            На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от  20.12.2018 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

            Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на 20.12.2018 г. 13:35 часа

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

Публикувана на 31.12.2018 г. 14:42 часа

ПРОЕКТ НА

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец  

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 25.01.2019 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на: 25.01.2019 г. 14:06

ПРОЕКТ !

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Средец, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Средец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Средец, пл. „България“ № 8 в деловодството на Общински съвет – Средец, стая № 106 или на следния електронен адрес: [email protected]

 

Публикуван на : 15.11.2019 г. 15:30 часа.

 

ПРОЕКТ НА

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

              На основание чл.26,ал.2 от ЗНА Общински съвет Средец,

чрез публикуване на настоящия проект, предоставя възможност на всички  заинтересовани лица в срок от 30 дни ,считано от 18.11.2019 г. да направят своите предложения и становища по изготвения проект  на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

              Предложения или становищата могат да бъдат предоставяне в деловодството на общинска администрация Средец или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на 18.11.2019 г.  16:39 часа.

 

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 18.11.2019 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Качена на 18.11.2019 г.

НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

 

На основание чл.12, ал.2, т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец и във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, в изпълнение на чл. 28, ал. 2 за Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа, социална подкрепа на деца от уязвими групи, съгл. чл. 47, ал. 6 от утвърдени Указания за изпълнение на дейностите със Заповед № РД09-2293/11.09.2019 г. на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката за дейността по изплащане на такси в детските градини е необходимо да се извърши промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, като се регламентира възможността за освобождаване на родителите от заплащане на такси  за ползване на детски ясли и детски градини и осигуряването им със средства по проект  BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” за деца, отговарящи на изискванията на проекта.

            На основание чл. 79 от Административно процесуалният кодекс, чл. 298, ал. 3 от ЗПУО, във връзка с чл. 47, ал. 6 от Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД09-2293/11.09.2019 г. на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, предлагам:

 

Към чл. 33 да се създаде т.1 със съществуващият  текст:

 

Към чл. 33 да се създаде нова т.2 със следния текст:

 

 

Деца от уязвими групи, включени в провеждането на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /месечни, целеви и еднократни/, по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. /целеви помощи за отопление съобразно вида отопление/ и чрез фонд „Социална закрила” /еднократни помощи/.

           

и т.3 със следния текст:

 

Средствата за заплащане на такси за освободените по чл. 33, т.2 деца се осигуряват от проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по бюджетите на детските градини в дължимите от родителите размери.

 

Публукувана на 11.03.2020 г. 15:37 часа

ПРОЕКТ НА

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец  

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 15.06.2020 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец.

           Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Дата на публикуване: 15.06.2020 г. 10:30 часа

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СРЕДЕЦ

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

 

 

Относно:  Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

                   Голяма част от местните такси и цени на услуги в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец  не са променяни от първоначалното им приемане.

                  Към момента размерите на таксите несъответстват на действителното икономическо състояние, на настъпилите промени в административното обслужване на населението и не се отчитат реално направените разходи, които общината прави при предоставянето на услугата.  С изменението се цели да се намери по справедливо формиране размера на таксите и цени на услуги, които да включват реално направените разходи.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  са :  чл.35А нов; чл.43, № по ред: 5,7,46,47,48,50 ;чл.48, ал.2; чл.67, № по ред: 11, 95, 96 , и  № по ред 99 нов.

                На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

                  1.Приема изменението и допълнението на местните такси и цени  в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва :

 

 

Глава втора

            Раздел III

 

             Чл. 35А  / Нов/  „За услуги, извършвани в Трансграничен културен център гр.Средец се определят следните такси“:

 

№  по ред

Вид услуги

Цена

1.

Участие в занимания по йога

20.00 лв.на месец

2.

Участие в занимания по карате киокушин

10.00 лв.на месец

3.

Участие в занимания по спортна акробатика

10.00 лв. на месец

4.

Участие в занимания в арт и дизайн работилница

10.00 лв. на месец

5.

Участие в любителски групи по интереси и занимания

   2.00 лв./ на посещение

 

 

            Раздел V

 

             Чл.43 . За административни услуги, извършвани от общината, които обхващат дейности във връзка със селското стопанство-растениевъдство, животновъдство и горско стопанство се заплащат такси единствено при извършване на стопанска дейност:

 

№ по

ред

Вид услуга

Цена/лв.

било              става

5.

Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране за пространствен куб.м. от ЧПФ такса в размер:

2.50 3.75     лв./простр.куб.м.  

  0                      7.50

лв./плътен куб.м.

7.

Издаване на превозен билет

1.50                   5.00

                      лв./бр.

46.

Дублиране с т.5

отпада

47.

Дублиране с т.7

отпада

48.

Предоставяне на дърва за огрев по тарифна такса на корен:

-твърди широколистни видове от ОПФ

 

-меки широколистни видове от ОПФ

 

-вършина

 

 

10.00               12.50

лв./пр.куб.м.

4.00                   5.00

лв./пр.куб.м.

3.00                   3.00

лв./пр.куб.м.

50.

Издаване позволително за сеч

отпада

 

 

 

 

 

Раздел VІІ

                                     Такса за притежаване на куче

 

           Чл. 48. (2) Освобождават се от такса собствениците на кучета:

 

            Към ал.2 се създава т.7 със следния текст:

 

         -    „Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

 

            Чл.67 .“Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях, както следва :

 

№по

ред

Вид услуга

Цена/лв.

било       става

11.

 

1.Предоставяне на ковчег - обикновен

2.Предоставяне на ковчег – луксозен

3.Организиране на погребение

4.Извозване на починалия от града до гробищния парк

5.Транспортиране на покойник извън територията на община Средец и от лечебно заведение до адрес

6.Участие на шофьора при пренасяне на покойника от моргата.

30.00        40.00 лв.

                 50.00 лв.

                 20.00 лв.

 

                 15.00 лв.

                   1.00 лв.

        на километър

 

                 30.00 лв.       

 

      Чл.67, № по ред 95. „Извършване на услуга със специализирана транспортна техника“:

Създават се нови точки: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

 

№ по

ред

Вид услуга

Цена / лв.

било         става

 

 

 

 

 

95.

  5.Контейнер 4 куб. в града

 

  7.Автовишка

 

 

  8.Превоз на товари със самосвал

 

9.Извършване на товаро-разтоварни дейности с

     автомобил и работници

10.Услуга с кран

 

11.Услуга с водоноска

 

 

 

 

12.Услуга с агрегат

13.Косене на тревни площи в частен имот

14.Контейнер 4 куб.

     до   10 км.

     над 10 км.

15. Заваръчни услуги

16. Дърводелски услуги

17. Строително-ремонтни дейности

 

18. ВиК

 

35.00 лв. 40.00 лв.

курс 

  40.00 лв./ час

300.00 лв./ ден

 

 30 лв. курс +   2.00 лв./ км.извън града

    2.00 лв./ км.

  30.00 лв./работник    

    2.00 лв./ км.

  20.00 лв./ час

  20.00 лв./ курс + 2,00 лв/км извън града

30 лв. вода

 

  50.00 лв./ ден

  20.00 лв./ дка

 

  40.00 лв./ курс

  50.00 лв./ курс

45,00 лв./ден

45,00 лв./ден

40,00лв./ден за работник

40,00лв./ден за работник

 

 

 

 

     Чл.67. № по ред 96 „ Извършване на услуга- Обществена пералня

                „Пране, сушене и гладене“

 

№ по

ред

Вид услуга

Цена / лв.

било       става

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

1.Спално бельо:

Ø плик;

Ø чаршаф;

Ø калъфки;

Ø хавлии

( пране, сушене и гладене)

     под 5 кг.

     над 5 кг.

 

2.Други :

Ø  олекотени завивки;

Ø  одеала;

Ø  покривки;

Ø  салфетки;

Ø  завеси;

Ø  губери;

Ø  спални чували;

( пране и сушене )

 

3.Индивидуални дрехи

 

 

 

 

 

 

 

1.20 лв./кг.

1.00 лв./кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 лв./кг.

 

 

1.40 лв./ кг.

 

 

 

       Чл.67, № по ред 99 /нов/ -За ползване помещенията на Трансграничен културен център гр.Средец

 

№по

ред

Вид помещение

Цена/лв.

 

99

 

1.Зала с капацитет 70 седящи места

2.Фоайе с капацитет 100 седящи места

3.Други помещения

10.00 лв. на час

10.00 лв. на час

  5.00 лв. на час

 

 

 

 С уважение:

 

 

 ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

 Кмет на община Средец

 

 

 Съгласувал:

 Ирина Камбурова

 юрист

 

 

 Изготвил:

 Веселина Пашова

Директор дирекция МПОС

 

 

 Дата на публикуване: 14.07.2020 г. 11:17 часа

ПРОЕКТ

НА

Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“ приет с Решение №582/27.11.2013  на Общински съвет Средец, изм. с Решение №256/21.12.2016 г.

 

           На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.08.2020 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“            Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс. 

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

 

Публикуван на 14.08.2020 г. 13:33 часа

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 24.09.2020 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за  допълнение в Приложение № 1-Наемни цени на имоти общинска собственост  на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8  или на

 e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

1.Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Допълненията с новите предложения, залегнали в проекта на Наредбата се налага от допълнителни  видове дейности и услуги, които се предлагат от община Средец. Предлаганите наемни цени  на новите дейности и услуги са справедливо формирани  като включват реално направените разходи за тях.  

2.Цели, които се поставят с предлагания проект на Наредба:

Целта от допълнението в Приложение № 1 на наредбата е да се уредят обществените отношения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Наредбата регламентира правата и задълженията, както на физическите и юридически лица, така и правата и задълженията на общинската администрация и общинския съвет. С допълнението в Приложение № 1  на наредбата се осъществява основната цел –постигане на по-справедлив и реален начин за определяне размера на наемните цени на общинските имоти.

3.Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Уреждане на обществените отношения,свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в по голяма пълнота и прецизност  при определяне на наемните цени на общинските имоти.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на наредбата не са необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СРЕДЕЦ

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Промяна на   Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, допълнение  в Приложение № 1 –Базисни наемни цени на имоти общинска собственост

 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

                 В Приложение № 1 – „Наемни цени на имоти общинска собственост“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост се предоставят нови дейности от общината, за които е необходимо да се определят наемни цени.

В тази връзка предлагам на Вашето внимание допълнителна нова точка :

XIV.  Други дейности:

1. Тоалетна-WC        -      0.50 лв./кв.м. за месец

2. Имот за паркинг с автомивка -  1.50 лв./кв.м. за месец

3. Открити прилежащи площи към обекти – 0.50 лв./кв.м. за месец

 

Предложените  наемни цени са изготвени на база и анализ на приблизително   извършени разходи за тези дейности .

                 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 и чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  предлагам Общински съвет Средец  да вземете следното

Р Е Ш Е Н И Е :

              Общински съвет гр.Средец приема допълнението на наемни цени в Приложение № 1   на  Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  , нова точка ХIV  „Други дейности“:

1. Тоалетна-WC        -      0.50 лв./кв.м. за месец

2. Имот за паркинг с автомивка -  1.50 лв./кв.м. за месец

3. Открити прилежащи площи към обекти – 0.50 лв./кв.м. за месец

 

 

 С уважение:

 Инж.ИВАН ЖАБОВ

 Кмет на община Средец

Съгласувал: Ирина Камбурова- юрист

Изготвил: Веселина Пашова, директор дирекция МПОС 

 

 

Качено на 24.09.2020 г. 11:13 часа. 

 

Дата на качване 13.11.2020 г. 16:27 часа.

 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 13.11.2020г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

                                                            М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

Изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец се налага от необходимостта да се определят размери на такси за ползване издаване на разрешителни и такси за преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса над 10 тона , и които такси не са определени в настоящата наредба.

Причините за изменението и допълнението са продиктувани от необходимостта от намирането на начин за справедливо формиране на стойността  на таксите, които общината събира, както коригирането и / или определяне на такси за услуги, които община Средец извършва, но няма за тях определени такси. Таксите, които община Средец събира следва да включват реално направените разноски, което настоящата редакция на нормативната уредба не гарантира.Това обстоятелство налага да  се определи и намери справедливо формиране на такси за разрешение и такси за преминаване по общинската пътна мрежа  на тежки пътни превозни средства , които да включват приблизително реално направените разходи за ремонт на пътищата извършени от Община Средец .

2. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Очакваните резултати от допълнението и изменението  в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината е преминаването по общинските пътища на тежки  пътни превозни средства да бъде със заплащане на такса , чийто размер да се определи  по справедлив и разумен начин . Очакваните резултати са да постъпват приходи в бюджета  на общината,  които ще се използват  за възстановяване на общинската пътна мрежа при правилното прилагане на закона.

3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми и принципи.Предоставянето на административна услуга да се заплаща само нейната стойност, а не възнаграждение, гарантира спазването и изискването на закона.

 

 

Проект

за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от инж.ИВАН ЖАБОВ –кмет на община Средец

Относно: изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец.

 

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Във връзка с изградени нови общински пътища с европейски средства, извършени ремонти  и предстоящи   такива  с общински средства е необходимо същите да се запазят и по тях да не се допускат  тежкотоварни превозни средства с над 10 тона товари. Допускането за преминаване по общинските пътища  на тежкотоварни превозни средства , за превишаването на допустимата максимална маса на товарите над 10 тона предлагам да става след издаване на разрешение ( пропуск  ) и заплащане на съответните  такси.

                 Съгласно гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА ), и чл.12, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец , предлагам  на Вашето внимание да вземете следното

Р Е Ш Е Н И Е :

                 Общински съвет гр.Средец приема изменение и допълнение в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на община Средец, в глава трета „Цени на неуредени със закон услуги,оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ , в чл. 67 се определят нови такси с № по ред 100  със следното съдържание :             

Чл.67.Общински съвет  гр. Средец определя следните услуги и цените за тях, както следва:

№ по ред 100. За издаване на разрешително (пропуск  ) за преминаване  по  общинските пътища    на тежки    пътни превозни средства с тегло над 10 тона.

100.                              Такса при издаване на разрешение ( пропуск )  

Такса за разглеждане на заявлението

Такса при одобрение на искането

Брой автомобили

Такса според срока на действие на разрешението

20 лв.

30 лв.

 

1 м.

6 м.

1 г.

 

 

За първи автомобил

50 лв.

200 лв.

350 лв.

 

 

За втори автомобил

70 лв.

250 лв.

500 лв.

 

 

 За трети и за всеки следващ автомобил

90 лв.

350 лв.

600 лв.

 

 

 

 

             За издаване на разрешително (пропуск ) се подава заявление по образец в 2 екземпляра  от собственикът на пътното превозно средство ,упълномощено от него лице или лицето, което извършва превоза,  ведно със заплатената такса за разглеждане. При одобряване на искането се заплаща такса. Такса се заплаща и  за издаденото разрешително ( пропуск ) в зависимост от неговата валидност.

             Промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец    влизат в сила от  01.01.2021 г.                                                                                                                                                               

 

 С уважение:

 Инж.ИВАН ЖАБОВ

 Кмет на община Средец

 Дата на публикуване - 18.11.2020 г. 13:38 часа

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 19.11.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Средец, както и на следния електронен адрес: [email protected]

 

           ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СРЕДЕЦ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

§ 1. Създава се нов чл. 28а,  със следния текст:

Чл. 28а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет или председателят на съответната комисия свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет  или председателят на съответната комисия може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

   1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

   2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Средец: [email protected] , в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5) Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл. 28а, по същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

§ 2. Създава се нов чл. 30а със следния текст:

Чл. 30а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, след консултация с председателите на постоянните комисии, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Средец: [email protected], в което посочва начина  /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.                   

(6)  Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл.30а, по същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

 

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставям следните:

 

Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

         Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр.70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл.28а, ал.6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл.28а, ал.1 и ал.3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

 

II. Цели, които се поставят с предложения изменения и допълнения:

Целта, която се преследва с новите текстове, е уреждане на условията и редът за свикване и провеждане на заседанията от разстояние на постоянните комисии и на общинския съвет, за изпращане на материалите е проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума  и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

 

IIIФинансови и други средства, необходими за прилагане на новият правилник.

За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

IV. Очаквани резултати от прилагането.

В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  се очаква да се подобри организацията и работата на съвета при провеждане на заседания от разстояние. Разпоредбите на новите чл.28а и чл.30а, както и съобразяването им със ЗМСМА, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседания от разстояние на постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет – Средец.

 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

 

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 19.11.2020 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради непредвидими обстоятелства, свързани с разрастващата се епидемична обстановка и необходимостта Общински съвет – Средец да предприеме навременни мерки за свикване на заседания.

 

 

 

ДИНКО ЦЪЦАРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

 

Публикувана на 18.12.2020 г. - 14:20 часа

     На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.12.2020 г. за предложения и становища по мотивите и предложенията на вносителите за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

     Докладната записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

     Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр. Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

 

     Данък върху недвижимите имоти

 

     В община Средец данъчните оценки на недвижимите имоти за 2019 г. бяха 2.5 на хиляда (промила). Три месеца преди пандемията /20.12.2019г./ бяха увеличени на 3.5 на хиляда (промила) върху данъчната оценка на имота, а за недвижимите имоти на юридическите лица върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка. Предлагаме данъчната оценка да се върне на нивата преди увеличението, тоест 2.5 на хиляда (промила) върху данъчната оценка на имота.

    

     Данък върху превозните средства

 

     С изменение на ЗМДТ от декември 2018 година е установена нова формула с два компонента  – имуществен и екологичен за определяне на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с техническа допустима максимална маса не повече от 3.5 т., като имуществения това е мощността на двигателя. В зависимост от годината на производство данъка се умножава с коригиращ коефициент, определен в чл.55, ал.1 от ЗМДТ.

     Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която се свързва с европейските стандарти за изгорели газове - Евро 1, 2, 3, 4 ,5, и 6.

Предлагаме да се запази ставката на екологичния компонент и съответно размера ѝ спрямо екологичната категория на автомобила, остава същия и коригиращия коефициент за годината на производство на автомобила, единствено се предлага промяна в размера на данъка спрямо мощността на двигателя, тоест връщане на нивата на 2019 г. на четири от шестте вида мощности :

 

 

Предлага се А, Б, В и Г да се върнат на нивата на 2019 г.

 

     Патентен данък

 

     Както сами твърдят кмета на общината и общинска администрация в мотивите на предложението от края на 2019 г. - броят на лицата и фирмите, извършващи дейности, които подлежат на облагане с патентен данък са намалели, а съответно и постъпленията от тях. По време на пандемията тези постъпления са вероятно в още по-малък обем, тоест от една страна общината няма да понесе съществени загуби от връщане на ставките на старите им нива, но от друга страна това ще е едно облекчение за стопанисващите тези обекти. Особено ярко това се отразява по селата. За да не затрием напълно на територията на общината този вид едноличен, или фамилен дребен бизнес предлагаме патентният данък да се върне на нивата преди предходните изменения от декември 2020 г., а именно:

     За търговия на дребно до 100 кв.м. нетна площ на обекта размерът на данъка от 15 лв. за 1 кв.м. нетна площ за града да се определи на 10 лв. за 1 кв.м. нетна площ на обекта, а за селата от 5 лв. за 1 кв.м. нетна площ да се определи на 2 лв. за 1 кв.м. нетна площ на обекта.

 

Дата: 17.12.2020 год.

 

                                                            Вносители - общинските съветници:

 

                                                            инж. Георги Вълчев -

 

                                                            инж. Димитър Янков -

Качено на 18.01.2021 г. 13:49 часа

Наредба за  изменение и допълнение  на Наредба за  определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 18.01.2021г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

М О Т И В И


КЪМ ПРОЕКТ НА

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец

1.Причини,налагащи изменение и допълнение на наредбата:

Една част от промените, налагащи приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец е във връзка с промени на Закона за автомобилните превози (ЗАП  ), влезли в сила от 01.01.2021 г. Съгласно чл.12, ал.2 от ЗАП удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз се издават от кметовете на общините по адрес на управление на търговците, а по чл.12, ал.14 , с наредба на общинския съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени.

Следващата промяна  се налага от необходимостта да се определят размери на такси за  издаване на разрешителни и такси за преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса над 10 тона , и които такси не са определени в настоящата наредба.

Причините за изменението и допълнението са продиктувани от необходимостта от намирането на начин за справедливо формиране стойността  на таксите, които общината събира, както коригирането и / или определяне на такси за услуги, които община Средец извършва, но няма за тях определени такси. Таксите, които община Средец събира следва да включват реално направените разходи, което настоящата редакция на нормативната уредба не гарантира.Това обстоятелство налага да  се определи и намери справедливо формиране на такси за издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници, разрешение и такси за преминаване по общинската пътна мрежа  на тежки пътни превозни средства , които да включват приблизително реално направените разходи за административната услуга и такива за  ремонт на пътищата, извършени от Община Средец. Размерът на таксите за удостоверения за таксиметров превоз на пътници е съобразен с досега действащия размер, определен в чл.100 от тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Очакваните резултати от допълнението и изменението  в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината е преминаването по общинските пътища на тежки  пътни превозни средства да бъде със заплащане на такса , чийто размер да се определи  по справедлив и разумен начин . Очакваните резултати са да постъпват приходи в бюджета  на общината,  които ще се

 

използват  за възстановяване на общинската пътна мрежа при правилното прилагане на закона.

 

3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на нормативния акт не се необходими финансови средства.

4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е в синхрон със законовите норми и принципи.Предоставянето на административна услуга да се заплаща само нейната стойност, а не възнаграждение, гарантира спазването и изискването на закона.

 

ПРОЕКТ НА

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

 

 

Относно:  Приемане на Наредба за  изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец.

 

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                 С настоящия  проект на Наредба за  изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец предлагам три основни промени :

                 1. Във връзка с допълнение към чл.283 от Закона за предучилищното и училищното образование  и приет с РМС № 790/2020 г. държавата подпомага   заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата

                2. Новите промени в  Закона за автомобилните превози (ЗАП), влизащи в сила от 01.01.2021г., съгласно чл.12 ал.2, удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издават от кметовете на общините по адрес на управление на търговците , а  в чл.12 ал.14, с наредба на общинския съвет се определят  таксите за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени.

                 3. В община Средец са  изградени  нови общински пътища с европейски средства, извършени са ремонти  и предстоят такива с общински средства.По общинските пътища преминават тежкотоварни превозни средства, които компрометират пътната настилка ,а това води до чести ремонти.

 

 

 

 

 

 

               Предлагам преминаването по общинските пътища  на тежкотоварни превозни средства,  за превишаването на допустимата максимална маса на товарите над 10 тона  да става след издаване на разрешение ( пропуск  ) и заплащане на съответните  такси.

               Съгласно гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА ), и чл.12, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец , предлагам  на Вашето внимание да вземете следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

               Общински съвет гр.Средец приема  Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на територията на община Средец както следва :

 

                1. В глава втора “Местни такси“, раздел III „Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други социални услуги „

Създава се нов  чл.33А със следното съдържание:

(1). Не се заплаща такса за дейностите по храненето на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от детските градини.

(2).  Децата в задължителна предучилищна подготовка, чийто такси се възстановяват по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“,осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. не участват в подпомагането от държавния бюджет, предвидено с чл.283 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                 2. В глава втора  „Местни такси“,  раздел V  „Административни услуги“  

Създава се нов чл.45А -  За удостоверение за регистрация, за извършване на таксиметров превоз на пътници съгласно ЗАП се заплащат следните  такси:

1

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници  

100,00лв.

2

Актуализация на списъка с превозните средства или водачите извършващи дейността от името на регистрираният търговец за своя сметка (вписване или отписване), към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач

10,00лв.

3

Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

100,00лв.

4

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

10,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

                     3. В глава трета  „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“

 В чл.67 се добавя нов № по ред 100.  Издаване на разрешително (пропуск) за преминаване  по  общинските пътища  на тежки  пътни превозни средства с тегло над 10 тона.

Такса при издаване на разрешение ( пропуск )

                                                                                                                                           лв.                                                                                                                                                                                              

Такса за разглеждане

на искането

Такса при одобрение на искането

Брой автомобили

Такса според срока на действие/валидност/  на разрешението

10

20

 

1 седмица

1 месец

3 месеца

6

месеца

1 година

 

 

За първи автомобил

30

50

90

200

350

 

 

За втори автомобил

50

70

110

250

500

 

 

 За трети и за всеки следващ автомобил  

80

100

130

350

600

 

                 За издаване на разрешително (пропуск ) се подава заявление по образец в 2 екземпляра  от собственикът на пътното превозно средство , упълномощено от него лице или лицето, което извършва превоза,  ведно със заплатената такса за разглеждане. При одобряване на искането се заплаща такса. Такса се заплаща и  за издаденото разрешително ( пропуск ) в зависимост от неговата валидност.

                Дейностите по разглеждането на заявлението, одобрението на искането и издаването на разрешението за преминаване по общинските пътища на тежки пътни превозни средства с тегло над 10 т. се осъществяват от комисия назначена със заповед на кмета на общината.

 качено на 18.01.2021 г. 18:43 часа

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

           Предлагам проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец,  приета с Решение № 685/21.12.2018г., допълнена с Решение № 731/27.02.2019г. и Решение № 158/26.08.2020г.

ГЛАВА ВТОРА

 

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ III

 

Такси за детски ясли, детски кухни , детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития

и други социални услуги

 

 

Създава се нов чл.33 а със следното съдържание:         

(1)  Не се заплаща такса за дейностите по храненето на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от детските градини. 

(2)  Децата в задължителна предучилищна подготовка, чийто такси се възстановяват по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. не участват в подпомагането от държавния бюджет, предвидено с чл.283 от Закона предучилищното и училищното образование

 

 

 

МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

I. Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения в Наредбата:

         Допълнение към чл.283 от Закона за предучилищното и училищното образование, което предвижда подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансирането от държавата.

        Средствата се предоставят от държавния бюджет по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, който определя условията и реда за пълно и /или частично подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование.

        Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец е изготвен съобразно приетите  с РМС № 790/2020г. стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. за функция „Образование“, включително норматив за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО.

 

II. Цели, които се поставят.

Целта на настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец е подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно- нравственото и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

 

III. Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата наредба.

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец са регламентирани в РМС № 790/2020 г. и ще постъпват от държавния бюджет.

 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови.

С приемането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование на децата от петгодишна възраст до постъпването им в първи клас.

При прилагане на новите текстове в наредбата не се очаква влияние върху финансовите резултати.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, чийто норми са съобразени с Европейското законодателство. Това предопределя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.


е-община
Contact Us