ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Проекти за наредби

.

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:23 ч.

 

 

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

Относно:  Промяна в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:28 ч.

Проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 13.10.2017 г. 13:57 ч.

Относно:  Промяна в  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

публикувана на 20.11.2017 г. 14:35 ч.

Относно: за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Средец

 

Дата на публикуване: 23.11.2017 г. 11:47 часа.

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:37 часа

Правилник за дейността, структурата, численият състат и управление на предоставеното общинско имущество на ОП"ОБЧ" гр.Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:41 часа

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 14.12.2017 г. 16:09 часа

П Р О Е К Т

за изменение на Правилиник  за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Отменя  Чл.14, ал. 3, изр. 2 от Правилника

Отменя чл. 81, ал.2 от Правилника

 

Измененията влизат в сила след приемането им от Общински съвет Средец, обнародването им в един областен ежедневник и публикуването им на сайта на Община Средец

 

                                                                       /П/…………………………………………..

 

 

Публикувано: 16.04.201 8г. 14:17 часа

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО „ЗЕЛЕНО“СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Публикувано: 13.04.2018 г.

ЗА РЕДА ЗА  ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 14.11.2018 г.

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 15.11.2018 г.

 

Проект за изм.и допъл.на Правилника на ОбС-Средец

Публикувана: 19.11.2018 г.

Проект за изм.и допъл.на Правилника на ОП ОБЧ гр.Средец

Публикувана: 19.11.2018 г.

Изменение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Средец 

            На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от  20.12.2018 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

            Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на 20.12.2018 г. 13:35 часа

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

Публикувана на 31.12.2018 г. 14:42 часа

ПРОЕКТ НА

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец  

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 25.01.2019 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на: 25.01.2019 г. 14:06

ПРОЕКТ !

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Средец, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Средец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Средец, пл. „България“ № 8 в деловодството на Общински съвет – Средец, стая № 106 или на следния електронен адрес: obs_s[email protected]

 

Публикуван на : 15.11.2019 г. 15:30 часа.

 

ПРОЕКТ НА

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

              На основание чл.26,ал.2 от ЗНА Общински съвет Средец,

чрез публикуване на настоящия проект, предоставя възможност на всички  заинтересовани лица в срок от 30 дни ,считано от 18.11.2019 г. да направят своите предложения и становища по изготвения проект  на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

              Предложения или становищата могат да бъдат предоставяне в деловодството на общинска администрация Средец или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на 18.11.2019 г.  16:39 часа.

 

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 18.11.2019 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Качена на 18.11.2019 г.

НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

 

На основание чл.12, ал.2, т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец и във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, в изпълнение на чл. 28, ал. 2 за Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа, социална подкрепа на деца от уязвими групи, съгл. чл. 47, ал. 6 от утвърдени Указания за изпълнение на дейностите със Заповед № РД09-2293/11.09.2019 г. на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката за дейността по изплащане на такси в детските градини е необходимо да се извърши промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, като се регламентира възможността за освобождаване на родителите от заплащане на такси  за ползване на детски ясли и детски градини и осигуряването им със средства по проект  BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” за деца, отговарящи на изискванията на проекта.

            На основание чл. 79 от Административно процесуалният кодекс, чл. 298, ал. 3 от ЗПУО, във връзка с чл. 47, ал. 6 от Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД09-2293/11.09.2019 г. на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, предлагам:

 

Към чл. 33 да се създаде т.1 със съществуващият  текст:

 

Към чл. 33 да се създаде нова т.2 със следния текст:

 

 

Деца от уязвими групи, включени в провеждането на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /месечни, целеви и еднократни/, по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. /целеви помощи за отопление съобразно вида отопление/ и чрез фонд „Социална закрила” /еднократни помощи/.

           

и т.3 със следния текст:

 

Средствата за заплащане на такси за освободените по чл. 33, т.2 деца се осигуряват от проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по бюджетите на детските градини в дължимите от родителите размери.

 

Публукувана на 11.03.2020 г. 15:37 часа

ПРОЕКТ НА

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1  за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец  

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 15.06.2020 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец.

           Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Дата на публикуване: 15.06.2020 г. 10:30 часа

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СРЕДЕЦ

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

 

 

Относно:  Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

                   Голяма част от местните такси и цени на услуги в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец  не са променяни от първоначалното им приемане.

                  Към момента размерите на таксите несъответстват на действителното икономическо състояние, на настъпилите промени в административното обслужване на населението и не се отчитат реално направените разходи, които общината прави при предоставянето на услугата.  С изменението се цели да се намери по справедливо формиране размера на таксите и цени на услуги, които да включват реално направените разходи.

Предлаганите изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  са :  чл.35А нов; чл.43, № по ред: 5,7,46,47,48,50 ;чл.48, ал.2; чл.67, № по ред: 11, 95, 96 , и  № по ред 99 нов.

                На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет гр.Средец да вземе следните:

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я

 

                  1.Приема изменението и допълнението на местните такси и цени  в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец както следва :

 

 

Глава втора

            Раздел III

 

             Чл. 35А  / Нов/  „За услуги, извършвани в Трансграничен културен център гр.Средец се определят следните такси“:

 

№  по ред

Вид услуги

Цена

1.

Участие в занимания по йога

20.00 лв.на месец

2.

Участие в занимания по карате киокушин

10.00 лв.на месец

3.

Участие в занимания по спортна акробатика

10.00 лв. на месец

4.

Участие в занимания в арт и дизайн работилница

10.00 лв. на месец

5.

Участие в любителски групи по интереси и занимания

   2.00 лв./ на посещение

 

 

            Раздел V

 

             Чл.43 . За административни услуги, извършвани от общината, които обхващат дейности във връзка със селското стопанство-растениевъдство, животновъдство и горско стопанство се заплащат такси единствено при извършване на стопанска дейност:

 

№ по

ред

Вид услуга

Цена/лв.

било              става

5.

Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране за пространствен куб.м. от ЧПФ такса в размер:

2.50 3.75     лв./простр.куб.м.  

  0                      7.50

лв./плътен куб.м.

7.

Издаване на превозен билет

1.50                   5.00

                      лв./бр.

46.

Дублиране с т.5

отпада

47.

Дублиране с т.7

отпада

48.

Предоставяне на дърва за огрев по тарифна такса на корен:

-твърди широколистни видове от ОПФ

 

-меки широколистни видове от ОПФ

 

-вършина

 

 

10.00               12.50

лв./пр.куб.м.

4.00                   5.00

лв./пр.куб.м.

3.00                   3.00

лв./пр.куб.м.

50.

Издаване позволително за сеч

отпада

 

 

 

 

 

Раздел VІІ

                                     Такса за притежаване на куче

 

           Чл. 48. (2) Освобождават се от такса собствениците на кучета:

 

            Към ал.2 се създава т.7 със следния текст:

 

         -    „Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

 

            Чл.67 .“Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях, както следва :

 

№по

ред

Вид услуга

Цена/лв.

било       става

11.

 

1.Предоставяне на ковчег - обикновен

2.Предоставяне на ковчег – луксозен

3.Организиране на погребение

4.Извозване на починалия от града до гробищния парк

5.Транспортиране на покойник извън територията на община Средец и от лечебно заведение до адрес

6.Участие на шофьора при пренасяне на покойника от моргата.

30.00        40.00 лв.

                 50.00 лв.

                 20.00 лв.

 

                 15.00 лв.

                   1.00 лв.

        на километър

 

                 30.00 лв.       

 

      Чл.67, № по ред 95. „Извършване на услуга със специализирана транспортна техника“:

Създават се нови точки: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

 

№ по

ред

Вид услуга

Цена / лв.

било         става

 

 

 

 

 

95.

  5.Контейнер 4 куб. в града

 

  7.Автовишка

 

 

  8.Превоз на товари със самосвал

 

9.Извършване на товаро-разтоварни дейности с

     автомобил и работници

10.Услуга с кран

 

11.Услуга с водоноска

 

 

 

 

12.Услуга с агрегат

13.Косене на тревни площи в частен имот

14.Контейнер 4 куб.

     до   10 км.

     над 10 км.

15. Заваръчни услуги

16. Дърводелски услуги

17. Строително-ремонтни дейности

 

18. ВиК

 

35.00 лв. 40.00 лв.

курс 

  40.00 лв./ час

300.00 лв./ ден

 

 30 лв. курс +   2.00 лв./ км.извън града

    2.00 лв./ км.

  30.00 лв./работник    

    2.00 лв./ км.

  20.00 лв./ час

  20.00 лв./ курс + 2,00 лв/км извън града

30 лв. вода

 

  50.00 лв./ ден

  20.00 лв./ дка

 

  40.00 лв./ курс

  50.00 лв./ курс

45,00 лв./ден

45,00 лв./ден

40,00лв./ден за работник

40,00лв./ден за работник

 

 

 

 

     Чл.67. № по ред 96 „ Извършване на услуга- Обществена пералня

                „Пране, сушене и гладене“

 

№ по

ред

Вид услуга

Цена / лв.

било       става

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

1.Спално бельо:

Ø плик;

Ø чаршаф;

Ø калъфки;

Ø хавлии

( пране, сушене и гладене)

     под 5 кг.

     над 5 кг.

 

2.Други :

Ø  олекотени завивки;

Ø  одеала;

Ø  покривки;

Ø  салфетки;

Ø  завеси;

Ø  губери;

Ø  спални чували;

( пране и сушене )

 

3.Индивидуални дрехи

 

 

 

 

 

 

 

1.20 лв./кг.

1.00 лв./кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 лв./кг.

 

 

1.40 лв./ кг.

 

 

 

       Чл.67, № по ред 99 /нов/ -За ползване помещенията на Трансграничен културен център гр.Средец

 

№по

ред

Вид помещение

Цена/лв.

 

99

 

1.Зала с капацитет 70 седящи места

2.Фоайе с капацитет 100 седящи места

3.Други помещения

10.00 лв. на час

10.00 лв. на час

  5.00 лв. на час

 

 

 

 С уважение:

 

 

 ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

 Кмет на община Средец

 

 

 Съгласувал:

 Ирина Камбурова

 юрист

 

 

 Изготвил:

 Веселина Пашова

Директор дирекция МПОС

 

 

 Дата на публикуване: 14.07.2020 г. 11:17 часа

ПРОЕКТ

НА

Правилник за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“ приет с Решение №582/27.11.2013  на Общински съвет Средец, изм. с Решение №256/21.12.2016 г.

 

           На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.08.2020 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на „Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота гр.Средец“            Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс. 

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

 

Публикуван на 14.08.2020 г. 13:33 часа

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 24.09.2020 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за  допълнение в Приложение № 1-Наемни цени на имоти общинска собственост  на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8  или на

 e-mail : [email protected]

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

1.Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Допълненията с новите предложения, залегнали в проекта на Наредбата се налага от допълнителни  видове дейности и услуги, които се предлагат от община Средец. Предлаганите наемни цени  на новите дейности и услуги са справедливо формирани  като включват реално направените разходи за тях.  

2.Цели, които се поставят с предлагания проект на Наредба:

Целта от допълнението в Приложение № 1 на наредбата е да се уредят обществените отношения, свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Наредбата регламентира правата и задълженията, както на физическите и юридически лица, така и правата и задълженията на общинската администрация и общинския съвет. С допълнението в Приложение № 1  на наредбата се осъществява основната цел –постигане на по-справедлив и реален начин за определяне размера на наемните цени на общинските имоти.

3.Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:

Уреждане на обществените отношения,свързани с реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в по голяма пълнота и прецизност  при определяне на наемните цени на общинските имоти.

4.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

За прилагането на наредбата не са необходими финансови средства.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското законодателство,Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Настоящата Наредба е подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СРЕДЕЦ

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

от инж.Иван Жабов – Кмет на община Средец

Относно: Промяна на   Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, допълнение  в Приложение № 1 –Базисни наемни цени на имоти общинска собственост

 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

                 В Приложение № 1 – „Наемни цени на имоти общинска собственост“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост се предоставят нови дейности от общината, за които е необходимо да се определят наемни цени.

В тази връзка предлагам на Вашето внимание допълнителна нова точка :

XIV.  Други дейности:

1. Тоалетна-WC        -      0.50 лв./кв.м. за месец

2. Имот за паркинг с автомивка -  1.50 лв./кв.м. за месец

3. Открити прилежащи площи към обекти – 0.50 лв./кв.м. за месец

 

Предложените  наемни цени са изготвени на база и анализ на приблизително   извършени разходи за тези дейности .

                 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.16, ал.2, чл.19, ал.1 и чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  предлагам Общински съвет Средец  да вземете следното

Р Е Ш Е Н И Е :

              Общински съвет гр.Средец приема допълнението на наемни цени в Приложение № 1   на  Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост  , нова точка ХIV  „Други дейности“:

1. Тоалетна-WC        -      0.50 лв./кв.м. за месец

2. Имот за паркинг с автомивка -  1.50 лв./кв.м. за месец

3. Открити прилежащи площи към обекти – 0.50 лв./кв.м. за месец

 

 

 С уважение:

 Инж.ИВАН ЖАБОВ

 Кмет на община Средец

Съгласувал: Ирина Камбурова- юрист

Изготвил: Веселина Пашова, директор дирекция МПОС 

 

 

Качено на 24.09.2020 г. 11:13 часа. 

 


е-община
Contact Us