ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Проекти за наредби

.

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:23 ч.

 

 

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

Относно:  Промяна в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:28 ч.

Проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 13.10.2017 г. 13:57 ч.

Относно:  Промяна в  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

публикувана на 20.11.2017 г. 14:35 ч.

Относно: за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Средец

 

Дата на публикуване: 23.11.2017 г. 11:47 часа.

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:37 часа

Правилник за дейността, структурата, численият състат и управление на предоставеното общинско имущество на ОП"ОБЧ" гр.Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:41 часа

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 14.12.2017 г. 16:09 часа

П Р О Е К Т

за изменение на Правилиник  за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Отменя  Чл.14, ал. 3, изр. 2 от Правилника

Отменя чл. 81, ал.2 от Правилника

 

Измененията влизат в сила след приемането им от Общински съвет Средец, обнародването им в един областен ежедневник и публикуването им на сайта на Община Средец

 

                                                                       /П/…………………………………………..

 

 

Публикувано: 16.04.201 8г. 14:17 часа

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО „ЗЕЛЕНО“СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Публикувано: 13.04.2018 г.

ЗА РЕДА ЗА  ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 14.11.2018 г.

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 15.11.2018 г.

 

Проект за изм.и допъл.на Правилника на ОбС-Средец

Публикувана: 19.11.2018 г.

Проект за изм.и допъл.на Правилника на ОП ОБЧ гр.Средец

Публикувана: 19.11.2018 г.

Изменение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Средец 

            На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от  20.12.2018 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

            Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на 20.12.2018 г. 13:35 часа

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

Публикувана на 31.12.2018 г. 14:42 часа

ПРОЕКТ НА

 Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец  

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 25.01.2019 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на: 25.01.2019 г. 14:06

ПРОЕКТ !

 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 15.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Средец, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Средец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Средец, пл. „България“ № 8 в деловодството на Общински съвет – Средец, стая № 106 или на следния електронен адрес: obs_s[email protected]

 

Публикуван на : 15.11.2019 г. 15:30 часа.

 

ПРОЕКТ НА

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

              На основание чл.26,ал.2 от ЗНА Общински съвет Средец,

чрез публикуване на настоящия проект, предоставя възможност на всички  заинтересовани лица в срок от 30 дни ,считано от 18.11.2019 г. да направят своите предложения и становища по изготвения проект  на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Средец.

              Предложения или становищата могат да бъдат предоставяне в деловодството на общинска администрация Средец или на e-mail : [email protected]

 

Публикувана на 18.11.2019 г.  16:39 часа.

 

              На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок,считано от 18.11.2019 г. за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец.

             Докладната  записка с мотивите се публикуват на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалният кодекс.

          Предложения могат да бъдат депозирани в Община Средец – Център за административно-информационно обслужване с адрес гр.Средец, пл.“България“ № 8 или на e-mail : [email protected]

 

Качена на 18.11.2019 г.

НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

 

На основание чл.12, ал.2, т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец и във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, в изпълнение на чл. 28, ал. 2 за Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа, социална подкрепа на деца от уязвими групи, съгл. чл. 47, ал. 6 от утвърдени Указания за изпълнение на дейностите със Заповед № РД09-2293/11.09.2019 г. на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката за дейността по изплащане на такси в детските градини е необходимо да се извърши промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, като се регламентира възможността за освобождаване на родителите от заплащане на такси  за ползване на детски ясли и детски градини и осигуряването им със средства по проект  BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” за деца, отговарящи на изискванията на проекта.

            На основание чл. 79 от Административно процесуалният кодекс, чл. 298, ал. 3 от ЗПУО, във връзка с чл. 47, ал. 6 от Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД09-2293/11.09.2019 г. на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, предлагам:

 

Към чл. 33 да се създаде т.1 със съществуващият  текст:

 

Към чл. 33 да се създаде нова т.2 със следния текст:

 

 

Деца от уязвими групи, включени в провеждането на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /месечни, целеви и еднократни/, по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. /целеви помощи за отопление съобразно вида отопление/ и чрез фонд „Социална закрила” /еднократни помощи/.

           

и т.3 със следния текст:

 

Средствата за заплащане на такси за освободените по чл. 33, т.2 деца се осигуряват от проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по бюджетите на детските градини в дължимите от родителите размери.

 

Публукувана на 11.03.2020 г. 15:37 часа


е-община
Contact Us