ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Проекти за наредби

.

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:23 ч.

 

 

Относно:  Промяна в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

Относно:  Промяна в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец

 

публикувана на 06.10.2017 г. 14:28 ч.

Проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

 

публикувана на 13.10.2017 г. 13:57 ч.

Относно:  Промяна в  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

 

публикувана на 20.11.2017 г. 14:35 ч.

Относно: за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Средец

 

Дата на публикуване: 23.11.2017 г. 11:47 часа.

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:37 часа

Правилник за дейността, структурата, численият състат и управление на предоставеното общинско имущество на ОП"ОБЧ" гр.Средец

 

Публикуван: 28.11.2017 г. 11:41 часа

Правилник за огранизация и дейността на общински съвет - Средец

 

Публикуван: 14.12.2017 г. 16:09 часа

П Р О Е К Т

за изменение на Правилиник  за организацията и дейността на Общински съвет - Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Отменя  Чл.14, ал. 3, изр. 2 от Правилника

Отменя чл. 81, ал.2 от Правилника

 

Измененията влизат в сила след приемането им от Общински съвет Средец, обнародването им в един областен ежедневник и публикуването им на сайта на Община Средец

 

                                                                       /П/…………………………………………..

 

 

Публикувано: 16.04.201 8г. 14:17 часа

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО „ЗЕЛЕНО“СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Публикувано: 13.04.2018 г.

ЗА РЕДА ЗА  ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 14.11.2018 г.

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

Публикувана 15.11.2018 г.

 
е-община


Contact Us