ЦУИГ - Услуги ГРАО

7.5-I-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал - 5 лв.
7.5-I-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат - 5 лв.
7.5-I-03 Припознаване на дете - 3 лв.
7.5-I-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал - 5 лв.
7.5-I-05 Издаване на удостоверение за  сключен граждански брак - дубликат - 5 лв.
7.5-I-06 Издаване на препис - извлечение  от акт за смърт – за първи път - 5 лв.
7.5-I-07 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. - 5лв.
7.5-I-09 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес - 6лв.
7.5-I-10 Издаване на удостоверение за  промяна на настоящ адрес - 6 лв.
7.5-I-11 Издаване на удостоверение за наследници - 5ля.
7.5-I-12 Издаване на удостоверение за идентичност на  имената на едно лице. - 6лв.
7.5-I-13 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние - 5лв.
7.5-I-14 Издаване на удостоверение за семейно положение - 5лв.
7.5-I-15 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак  с чужденец в чужбина - 10 лв.
7.5-I-16 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България - 6 лв.
7.5-I-17 Издаване на удостоверение за родствени връзки - 5 лв.
7.5-I-18 Заверка на  документи по гражданско състояние за чужбина - 10 лв.
7.5-I-19 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство - 6 лв.
7.5-I-20 Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние - 5 лв.
7.5-I-21 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,които имат актове съставени в чужбина - 5 лв.
7.5-I-22 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции. - Служебно
7.5-I-23 Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права - 5 лв.
7.5-I-24 Издаване на удостоверение за поредност на родените деца - 5 лв.

ПЛАЩАНЕТО НА  ТАКСИ СЕ ИЗВЪРШВА:
В община Средец на каса  – партерен етаж

По банкова сметка в Българска пощенска банка –клон Средец

Сметка

Община Средец

IBAN:  BG42BPBI79378487448844
Банков код :  BPBIBGSF
Вид плащане: 448007


е-община
Contact Us