ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Информация европейски проекти

.

.

.

.

.

https://www.surveymonkey.com/s/G7JFVYM - АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

https://www.surveymonkey.com/s/GLQMVR8 - АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

https://www.surveymonkey.com/s/GKF75CK
- АНКЕТНА КАРТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

.

.

.

.

.

.

 

 

 

„БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“  

 

Общностният център  по проекта  работи с   деца  от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Услугите се предоставят от  педиатър, гинеколог, стоматолог, психолог, рехабилитатор, логопед, юрист,  специален педагог, медицинска сестра , акушерка , социални работници и медиатори .

 

За контакти

ул. „Гочо Кънев“ № 11 , гр. Средец 

тел. 0888307551   

 

Този документ е изготвен  по ПРОЕКТ №  BG05M9OP001-2.004-0038-С03  „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”. Съдържанието на документа е отговорност единствено на Община Средец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 


е-община
Contact Us