ДИРЕКЦИИ - „Образование, социални дейности, култура и спорт”

Социални дейности

Документи

Училища

.

На 11.12.2015 г. Кметът на Община Средец инж.Иван Жабов подписа споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане за реализация на Проект „Приеми ме 2015” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” и финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0132-C01. Община Средец е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане.

Проект „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, чиито срок на изпълнение е до 31.12.2015 г.

Община Средец  в качеството си на партньор има отговорността да реализира проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред АСП.

Обща цел на проекта: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи.

Специфични цели:

  • Да продължи и да се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3­ годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по - ­голяма сигурност и ефективност на работещите.

Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008-­2018 г. ­ осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Развитието на услугата „Приемна грижа“ и постигнатите до момента проектни резултати идентифицират необходимостта от надграждане, като при проект „Приеми ме 2015“ ще бъде използван опита и добрите практики с цел осигуряване на приемственост и плавен преход на дейностите, свързани с предоставяне на социалната услуга от единия програмен период в другия.

 Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, реализацията му ще продължи до 2018 година.

ПРОЕКТИ ТГС БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

.

Книга Проход през вековете

.


е-община
Contact Us