ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Постоянни комисии

.

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

 Председател:      Даниел Николов Чолаков

Членове:            Владислава Станилова Цанева

                        Иван Димитров Кичев

                        Динко Янев Цъцаров

                       Ивелина Стоянова Стоянова

 

ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ

Председател:      Стоянка Стоянова Кисьова

Членове:            Петьо Георгиев Колеолов

                        Янко Калудов Германов

                       Георги Димитров Вълчев

                       Красимира Янкова Георгиева

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ

Председател:      Тодор Стаматов Стаматов

Членове:            Мартин Тодоров Джермов

                        Йона Николова Чобанова

                       Янко Калудов Германов

                       Лало Антонов Гюров

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Председател:      Владислава Станилова Цанева

Членове:           Тодор Стаматов Стаматов

                        Яна Иванова Биюкова

                       Йона Николова Чобанова

                       Петьо Георгиев Колеолов

  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател:      Валери Димитров Ангелов

Членове:           Йона Николова Чобанова

                       Яна Иванова Биюкова

                      Красимира Янкова Георгиева

                      Димитър Киряков Янков

        

РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Председател:      Мартин Тодоров Джермов

Членове:            Димитър Киряков Янков

                        Георги Димитров Вълчев

                        Валери Димитров Ангелов

                        Ивелина Стоянова Стоянова

 

МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председател:      Петьо Георгиев Колеолов

Членове:           Мартин Тодоров Джермов

                       Красимира Янкова Георгиева

                        Стоянка Стоянова Кисьова

                       Иван Димитров Кичев

 

СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАБОТА С МЛАДЕЖТА

Председател:      Ивелина Стоянова Стоянова

Членове:           Яна Иванова Биюкова

                       Тодор Стаматов Стаматов

                      Даниел Николов Чолаков

                        Лало Антонов Гюров

 

КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Председател:      Динко Янев Цъцаров

Членове:           Стоянка Стоянова Кисьова

                        Владислава Станилова Цанева

                       Иван Димитров Кичев

                       Даниел Николов Чолаков


е-община
Contact Us