ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Постоянни комисии

.

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Председател:    

Членове:             

инж. Гошо Иванов Атанасов

Мирослав Господинов Пенев

Ивелина Христова Димитрова

Петър Марков Джермов

Антоанета Станкова Колеолова

 

ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ

Председател:     Динко Янев Цъцаров

Членове:            

д-р Николай Иванов Танчев

инж. Гошо Иванов Атанасов

Петьо Георгиев Колеолов

Янко Калудов Германов

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ

Председател:     инж. Гошо Иванов Атанасов

Членове:             

д-р Николай Иванов Танчев

Мирослав Господинов Пенев

Таня Ненова Тодорова

инж. Румен Хърсев Чанков

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Председател:      Яна Иванова Биюкова

Членове:             

Антоанета Станкова Колеолова

Тодорка Славова Георгиева

Ивелина Христова Димитрова

д-р Светла Иванова Джермова

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Председател:     д-р Николай Иванов Танчев

Членове:             

Тодорка Славова Георгиева

Антоанета Станкова Колеолова

д-р Светла Иванова Джермова

инж. Румен Хърсев Чанков

 

РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ          

Председател:     Мирослав Господинов Пенев

Членове:             

Мартин Тодоров Джермов

Петьо Георгиев Колеолов

инж. Румен Хърсев Чанков

Живко Минков Гърков

 

МЕЖДУНАРОДНО И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председател:     Мартин Тодоров Джермов

Членове:           

Яна Иванова Биюкова

Живко Минков Гърков

Петьо Георгиев Колеолов

Валери Димитров Ангелов

 

СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАБОТА С МЛАДЕЖТА

Председател:     Тодорка Славова Георгиева

Членове:             

Яна Иванова Биюкова

Ивелина Христова Димитрова

Янко Калудов Германов

Валери Димитрова Ангелов


е-община
Contact Us