ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Покани

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  свиквам

В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 04 декември 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 
 2. Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на представители в общото събрание на Асоциация общински гори;
 7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:  Откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Средец, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 20 декември 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисията установяваща обстоятелствата по чл.22 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.045-0001-C01, с наименование „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.073-0001-C01, с наименование "За по-добър живот в община Средец";
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/, по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, в рамките на Инвестиционна програма за климата;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на структура и численост на общинска администрация Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-държавна собственост с отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение  в  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците, и изменя размера на такса битови отпадъци за 2020 година;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализирани поименни списъци на педагогическия персонал в училищата и детските градини, на персонала в центъра за личностно развитие, центъра за обществена подкрепа към Община Средец и Филиала за спешна медицинска помощ гр. Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, считано от 15.09.2019 г.;
 10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2019г. и актуализация на плана за временна финансова помощ за Сдружение с нестопанска цел „Диалог“;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел продажба по ценоразпис;
 12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2020 година;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:Предварително съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 59015.30.22 - селскостопански път- публична общинска собственост, до поземлен имот с идентификатор 59015.30.19, по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на с. Пънчево, местност„Фондовите ниви” – за изграждане на: „База за обучение на селскостопански специалисти, стаи за почивка, сондаж, локална ЛПСОВ /локална помпена станция за отпадни води/, трафопост и паркинг”.Разрешение за изработване на ПУП - ПП за поз.имот с идентификатор 59015.30.19, местност„Фондовите ниви”  по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на с. Пънчево за осигуряване на пътна връзка с път ІІ – 79 Бургас-Елхово.
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Избор на представители от състава на Общинския съвет в Постоянната комисия по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и биогорива към община Средец;
 15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Средец за периода 2019-2029г.;
 16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Средец и план за действие за периода 2020-2023г.;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2019/2020 година;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на поземлен имот 53984.133.2, находящ се в землището на с. Орлинци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Дебелт;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху строителни петна за изграждане на магазин в УПИ ІІІ, кв.89 по плана гр.Средец;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 26. Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 януари 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м.декември 2019 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2019 г., като част от задължителното ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК;
 4.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.100.15, находящ се в землището на гр. Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.109.59, находящ се в землището на гр. Средец;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІV-426, кв.52 в с.Дебелт;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-131, кв.20 в с.Светлина;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-320, кв.36 в с.Дюлево;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;

21.  Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ


е-община
Contact Us