ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Покани

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  свиквам

В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 03 декември 2015 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
 2. Структуриране на постоянните комисии в Общински съвет – Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Създаване на комисия за извършване на проверки за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”;
 6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на представител от общински съвет за член на Областния съвет за развитие на област Бургас;
 7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Попълване състава на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне състава на местната комисия по прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване структурата на общинска администрация на община Средец;

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 22 декември 2015 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 000157, 000159, 000110, 000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 000914, 000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 045017, 045005, 000172, 000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, с площ 11,949 дка, находящ се в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 349, 378, 377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №№ 000349, 000377, 000376 и 000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на Поземлен имот  № 000208, с площ 10,364 дка, находящ се в землището на с. ДРАКА, община Средец, област Бургас, с начин на трайно ползване язовир, с Акт № 470/11.11.2015 г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи язовири, находящи се на територията на Община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2016 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови размери на данъци в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на бюджета на община Средец в §42-14 „Обезщетения и помощи за домакинства по решение на общински съвет”;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък на лицата с право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предаване за стопанисване, поддържане и експлоатация на Обект: „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Средец” на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на дейностите по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода 18.07.2014г.-30.11.2015г.;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в с. Момина църква по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в землището на гр. Средец, с. Варовник и с. Драчево;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000239 находящ се в землището на с. Кубадин;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 223004, 223005, находящи се в землището на гр. Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000511 и №100011 находящи се в землището на гр.Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се в землището на с. Сливово;

18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Средец;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в с. Пънчево;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Кубадин;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Сливово;

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква;

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-283, кв.31 в с.Факия;

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-113, кв.8 в с.Драчево;

27. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;

28.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани по чл.22 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

29.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на представител от състава на Общинския съвет в комисията за координиране и разработване на Стратегия за управление на общинскато собственост за периода 2015г. – 2019г.;

30. Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 януари 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2015 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016г.-2019г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на три помещения, архив и заседателна зала с обща площ 100 кв.м., находящи се в сграда – ЧОС /Акт №75/02.02.1998г./, с адрес: гр.Средец, ул.”Л. Димитрова” №1, ет.2, построена на УПИ ХVІІ, кв.47 по плана на гр. Средец, на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Средец” за извършване на дейност в обществена полза;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджета на община Средец за 2016 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Представител в „БУРГАСИНВЕСТ” ООД – търговско дружество с общинско участие;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Директор на Общинско горско предприятие „Общински гори” – Средец;
 9. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се в землището на с. Сливово;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут на външен водопровод през поземлени имоти: № 002157- пасище-общинска собственост, №002158-селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000310 – пасище – общинска собственост и № 001547 – път ІV клас-общински по КВС на с. Момина църква;

2. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут на ел. захранване-ниско напрежение през поземлени имоти: №002157 – пасище-общинска собственост и № 001547- път ІV клас-общински по КВС на с. Момина църква;

3. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 106037 по КВС на с. Момина църква;

4. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на ел. кабел ниско напрежение за поземлен имот № 106037 по КВС на с. Момина църква.;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура за директно договаряне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХХV-806 в кв.70 по ПУП на гр. Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр.Средец;

16.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 февруари 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет – орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на кв.25 УПИ І – за озеленяване с. Факия;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2015 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2015 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 година;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за управление на отпадъците 2015г.-2020г.;

10.   Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството;

11.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

18.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

19.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот №000134 и №000138 находящи се  в землището на с.Сливово;

21.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2016/2017 година;

22.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000239 от публична общинска собственост в частна общинска собственост  находящ се в землището на с. Кубадин;

23.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000539 находящ се  в землището на гр.Средец;

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в землището на с.Бистрец и с.Росеново;

25.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №000587 находящ се в землището на гр.Средец;

26.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №040003, 040010, 040011, 040012 находящи се в землището на с.Драчево;

27.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №015013 находящ се в землището на с.Синьо Камене;

28.   Питания.

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ш Е С Т О    З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец  на 30 март 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                     

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2015г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на оперативния план на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец 2015 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Доклад за отчитане напредъка по изпълнението на Плана за интеграционни политики на община Средец за 2015 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020г.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2014-2015 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000539 от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №016068, 018064, 018184, 018186, 018188 находящи се в землището на с.Драчево;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на Програма за управление на отпадъците за 2015 година;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служители от Общински исторически музей гр. Средец, общинска администрация и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Църквите на територията на община Средец за безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год. (ПРСР);

13.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Определяне на представители в общото събрание на Асоциация общински гори /АОГ/;

14.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

С Е Д М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 април 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Годишен отчет на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец за 2015 година;
 2. Годишен отчет – 2015 година за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец;
 3. Годишен отчет и баланс на „БКС” ЕООД гр. Средец за 2015 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІХ-109, кв.11 в с. Зорница;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000539 от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000512 находящ се в землището на гр. Средец;
 11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000239 находящ се в землището на с. Кубадин;
 12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №015090 находящ се в землището на с. Дюлево;
 13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;
 14. Докладна записка от Живко Гърков – общински съветник, относно: Даване на разрешение за директно излъчване на сесиите на Общински съвет – Средец от Телевизия „СКАТ+”;
 15. Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

О С М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 май 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от Живко Гърков – общински съветник относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на капиталовата програма на община Средец за 2016 година;
 4.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец;
 5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Средец;
 6.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец приета с Решение №106А/25.04.2012г. на Общински съвет – Средец, последно изм. и доп. с Решение №70/29.02.2016г.;
 7.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Предоставяне на служебна абонаментна карта на служителите от ДСП – Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020г.;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр.Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в ПИ №20273.501.739 в с.Дебелт;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут  на външен водопровод през поземлени имоти: № 000133 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000134 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000098 – пасище-общинска собственост, № 019132 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 019139 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост и № 019149 пасище-общинска собственост по КВС на с.Загорци; 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот – стопански двор на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №030007 находящ се в землището на с. Дебелт;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000108 находящ се в землището на с. Орлинци;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в землището на с.Загорци;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000539 находящ се в землището на гр. Средец;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлен имот №000193 и №008301 находящи се в землището на с. Богданово;

20.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д Е В Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 юни 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец за периода 2016-2020г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2017г.;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Промени в Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Създаване на Местна комисия по обществен ред и сигурност към община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІІ-562, кв.46 в с.Драчево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:      1.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за

за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 106037 м. „Новите ниви” по КВС на с. Момина църква;

2. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

                  за трасе на ел. кабел ниско напрежение за поземлен имот № 106037 м.

                  „Новите ниви” по КВС на с. Момина църква.;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация /ПУП-ПР/ на уличната регулация между о.т.326, о.т. 349 и о.т. 350 по ул. „Хаджи    Димитър”, отпадане на улица с о.т. 350 и о.т. 350а и частично изменение на  УПИ ХІV1751 и УПИ ХХІІІ кв. 98, УПИ І1834 кв. 126 и УПИ Х1739,1740 кв. 115 по ПУП - ПР на гр.Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз. имот № 014167 м. „Каиш  баир” по КВС  на гр. Средец;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлени имоти №019079, 019074, 019070 находящи се в землището на гр. Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлени имоти №039001, 039507, 039617 находящи се в землището на с. Драчево;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен договор, извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир съставляващ поземлен имот №000094, находящ се в местността „Сухата река” в землището на с. Дюлево;

15. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Предприемане на действия по прекратяване на «БКС»ЕООД, гр.Средец, вписано в ТР, ЕИК 812116611, със седалище и адрес на управление в гр.Средец, ул. «Васил Коларов» №35, представлявано от управителя Николай Николов;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на списък за пътни разходи на служители от Общински исторически музеи гр. Средец;

17. Питания.

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 юли 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2016 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000902 м. „Под село” по КВС на гр. Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №041142, 041143 находящи се в землището на с. Драчево;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000108 от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот №053001, находящ се в землището на с.Драчево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №021032, 021033, 021034, 021038, 021039, 021045, 000110, 000092, 000093, 000097, 015004 находящи се в землището на с. Сливово и имот №004005 в землището на с. Синьо камене;     
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, свързващ стопански двор в поз. имот №191025 м. „До село” по КВС на с. Загорци със съществуващата водопроводна мрежа на селото;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансови средства на състезателя Живко Димитров Гюров за участието му в Световно първенство по кикбокс в гр. Дъблин, Ирландия /26.08-03.09.2016г./, Държавно първенство в гр. Каварна /м. октомври 2016г./ и Световна купа Букурещ, Румъния /м. ноември 2016г./

10.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Е Д И Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 31 август 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец”;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета към 30.06.2016г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Проектобюджета на Община Средец за 2017г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018-2019г. на Община Средец на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец – втори етап  и Прогноза за приходите и разходите за периода 2018-2019г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за  МБАЛ Средец ЕООД;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие "Озеленяване,  благоустройство и чистота" град Средец и избор на членове представители на Общински съвет в комисията за провеждане на конкурса;
 8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на представител от общинския съвет в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на Койчо Янков Русев със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост, съставляващ имот №000686 в землището на гр.Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост, съставляващ имот №000429 по КВС в землището на с.Зорница;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №021032, 021033, 021034, 021038, 021039, 021045, 000110, 000092, 000093, 000097, 015004 находящи се в землището на с.Сливово и имот №004005 в землището на с.Синьо Камене;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот №000588 и имот №001153, находящи се в землището на гр. Средец;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000108 от публична общинска собственост в частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Орлинци;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-185, кв.27 в с. Факия;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-283, кв.7 в с. Вълчаново;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-283, кв.7 в с. Вълчаново;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2016/2017 година;

19.  Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 28 септември 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Средец;
 2. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс гр. Средец;
 3. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІ-377, кв.20 в с. Дюлево;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №030019 м. „Фондовите ниви” по КВС на с. Пънчево;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно управление върху имот – публична общинска собственост в полза на Общински детски комплекс гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в землището на с. Загорци;
 8. Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 26 октомври 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот – публична общинска собственост (ПОС) на общинските училища на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни на медицински специалисти в здравни кабинети от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Загорци и ДГ с. Орлинци;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Зорница;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І–168, кв.45 в с.Вълчаново;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х–86, кв.7 в с.Момина църква;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №000108 находящ се в землището на с. Орлинци;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на поземлени имот №051002, 049002, 050002, 052003, 052004  находящи  се  в землището на с. Драчево;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №202007, №202009, №204001, №206016, №213003, №213006, №215001, №219001, №222001, №230003, №233009 от частна общинска собственост в публична общинска собственост, находящи се в ТК”Божура” землище гр. Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №066024 находящ се в землището на с.Факия;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни на преподаватели в Общински детски комплекс гр. Средец;

14.  Питания.

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 30 ноември 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Полагане на клетва от общински съветник;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен договор, № КА 000618/2015 язовир съставляващ поземлен имот №000778, находящ се в местността „Василева кория” в землището на с. Момина църква, община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.002-0173, с наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут  на външен водопровод през поземлени имоти: № 191049 – пасище, мера – публична общинска собственост, №000201 – пасище с храсти – публична общинска собственост, № 000372 – полски път – публична общинска собственост, № 193014 – пасище, мера – публична общинска собственост и № 193023 – полски път – публична общинска собственост по КВС на с. Загорци до поземлен имот № 193010 – кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот 193010 – кравеферма, собственост на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут  на външен водопровод през поземлен имот № 000339- полски път- публична общинска собственост по КВС на с. Дюлево до поземлен имот № 061002 – кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 061002 – кравеферма, собственост на Христо Петров Нанев „АСО – ХРИСТО НАНЕВ”  по КВС на с. Дюлево.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот публична общинска собственост (ПОС) за частна общинска собственост (ЧОС), находящ се в гр. Средец и учредяване безвъзмездно право на строеж;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране на План за действие на Община Средец в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020 г.);
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изплащане на транспортни разходи на началника на РСПБЗН – Николай Костадинов и на д-р Тодор Иванов Христов – гл. инспектор „Контрол храни” при Областна дирекция по безопасност на храните;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

11.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот №000105 в землището на с. Дебелт и на имот №011049, находящ се в землището на с. Долно Ябълково;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000058 и имот №000061, находящи се  в землището на с. Пънчево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град Средец;

17.  Питания.

 

 

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

П Е Т Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 21 декември 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост (ПОС), за нуждите на Волейболен клуб „Странджа”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС1615СВ005–2015–1 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция;
 5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация и компенсирани промени в капиталовата програма на община Средец за 2016 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост, находящ се в с.Факия;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІ-544, кв.41 в с. Драчево;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІІ-544, кв.41 в с. Драчево;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Бистрец;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИІІІ-253, кв.28 в гр. Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предварително съгласие за право на преминаване на пътната връзка и бъдещо локално платно през ПИ 000678 – полски път м. „Каиш баир” землището на гр. Средец;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет - Средец;

14.  Питания.

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец  на 25 януари 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Средец за периода м.юли – м.декември 2016 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Бюджет на община Средец за 2017 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Средец за 2017г. и срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз по пътници;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Росеново;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на наименованието за социалните услуги от резидентен тип: „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” 1, гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №168, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” 2, гр. Средец, ул. „Тодор Николов” №65 и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №168;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците и размера на такса битови отпадъци за 2017 година;
 9. Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

С Е Д Е М Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 февруари 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2016 година;
 2.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2016 година;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2016г. – м. декември 2016г.;
 4. Докладна записка от Николина Дамбулова – зам.-кмет на община Средец относно: Промяна представителството на община Средец в управителните органи на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици  или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017/2018 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за отпускане на гориво за лек автомобил марка „Пежо” с рег.№А6559КН за Районно управление гр. Средец при ОДМВР-Бургас, постъпило с писмо рег.№269000-157 от 01.02.2017г. на ОДМВР-Бургас в деловодството на община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Кубадин;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІІІ-433, кв.46 в с. Дебелт;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Придобиване право на собственост върху поземлен имот №20273.505.2 с.Дебелт;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

19.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000058 и №000061, находящи се в землището на с.Пънчево;

21.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №224001, №224002, №224003, №224004, №224005, №224006, №224007, находящи се в землището на гр. Средец;

22.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011022 и №011023, находящи се в землището на с.Синьо камене;

23.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №010023, находящ се в землището на гр.Средец;

24.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Закупуване на имот №000097, находящ се в землището на с. Дюлево;

25.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прехвърляне правото на собственост, като обезщетение, върху недвижим имот №132008 в землището на с. Кирово;

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;

27.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

О С Е М Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 март 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:  Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Мониторингов доклад за отчитане напредъка по изпълнението на Плана за интеграционни политики на община Средец за 2016г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020год.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2018 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016г. и Разглеждане и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Средец 2015-2020г.” за 2016 година;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2016г.;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017 година;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проект „Осигуряване на професионално оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец” по фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства по проект „Осигуряване на професионално оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец”;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2016 година;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №010023 находящ се в землището на гр. Средец;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот №000531 в землището на с. Дебелт;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот №203002 в землището на с. Факия;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011022 и №011023, находящи се в землището на с. Синьо камене;

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №191042, №191043, №191045 и №191046 находящи се в землището на с. Загорци от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №000232 и №033017 находящи се в землището на с. Проход от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

27.  Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д Е В Е Т Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 26 април 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр.Средец за 2016 година;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:  Годишен отчет – 2016 година за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет и баланс на „БКС” ЕООД гр. Средец за 2016 година;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Специфични условия за финансиране съгласно Анекс № 1/Д03-13/21.01.2015 г. към Договор №Д03 – 350/18.07.2014 год. за изпълнение на проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на дейностите по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,  за периода 01.12.2015-31.03.2017 г.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот № 014167 находящ се в местност „Каиш баир” по КВС на гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №000134 и №000138, находящи се в землището на с.Сливово от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Дебелт;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

14.  Питания.

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 31 май 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Постъпило възражение от д-р Чавдар Карабаджаков срещу процедура за избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.002-0173-С01, с наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Добавяне на обект в капиталовата програма на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ: УПИ V, в квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ от 1152 кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 437 кв.м. и сутерен с площ от 166 кв.м. – отреден за дом на медика, социална дейност и / или хоспис;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за опазване на околната среда на община Средец 2017-2020г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост в гр. Средец;
 7.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Средец за 2017 година; 
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017г.;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец за 2017-2019г.;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях на имоти с начин на трайно ползване – язовир в посочените землища: с.Светлина, с.Дюлево, с.Дебелт, с.Бистрец, с.Суходол, с.Драка и с.Кубадин;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служител от Общински исторически музеи гр. Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Кубадин по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №191042, №191043, №191045, №191046 находящи се в землището на с. Загорци;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №155007 и №150005 находящи се в землището на с.Вълчаново;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Закупуване на имот №021002, находящ се в землището на с. Сливово;

19. Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    П Ъ Р В О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 05 юли 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови такси и цени и изменяне на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от д-р Николай Танчев, общински съветник, председател на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане” относно: Прекратяване на „Медицински център І” ЕООД гр.Средец, без ликвидация, чрез вливането му в „МБАЛ-Средец” ЕООД гр.Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот №000902 находящ се в местност „До село-СРГ” по КВС на гр. Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ гр. Бургас – Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски услуги;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ ХІV-177, кв.2 в с.Голямо Буково;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ ХІІІ-177, 178, кв.2 в с.Голямо Буково; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №024008 находящ се в землището на с. Факия;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти №000134 и №000138, находящи се в землището на с.Сливово;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №54.157 находящ се в землището на гр.Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти №221001, 221002, 221003, 221004, 221005, 223006, 223007, находящи се в землището на гр.Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №109046 находящ се в землището на гр. Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти от Общински горски територии /ОГТ/ на територията на община Средец;

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 
е-община


Contact Us