ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Покани

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  свиквам

В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 04 декември 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 
 2. Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно: Определяне на представители в общото събрание на Асоциация общински гори;
 7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет Средец, относно:  Откриване на нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Средец, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.

 

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 20 декември 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисията установяваща обстоятелствата по чл.22 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.045-0001-C01, с наименование „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05M9OP001-2.073-0001-C01, с наименование "За по-добър живот в община Средец";
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/, по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, в рамките на Инвестиционна програма за климата;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на структура и численост на общинска администрация Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти-държавна собственост с отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение  в  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците, и изменя размера на такса битови отпадъци за 2020 година;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализирани поименни списъци на педагогическия персонал в училищата и детските градини, на персонала в центъра за личностно развитие, центъра за обществена подкрепа към Община Средец и Филиала за спешна медицинска помощ гр. Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота, считано от 15.09.2019 г.;
 10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2019г. и актуализация на плана за временна финансова помощ за Сдружение с нестопанска цел „Диалог“;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел продажба по ценоразпис;
 12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2020 година;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:Предварително съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 59015.30.22 - селскостопански път- публична общинска собственост, до поземлен имот с идентификатор 59015.30.19, по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на с. Пънчево, местност„Фондовите ниви” – за изграждане на: „База за обучение на селскостопански специалисти, стаи за почивка, сондаж, локална ЛПСОВ /локална помпена станция за отпадни води/, трафопост и паркинг”.Разрешение за изработване на ПУП - ПП за поз.имот с идентификатор 59015.30.19, местност„Фондовите ниви”  по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на с. Пънчево за осигуряване на пътна връзка с път ІІ – 79 Бургас-Елхово.
 14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Избор на представители от състава на Общинския съвет в Постоянната комисия по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и биогорива към община Средец;
 15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Средец за периода 2019-2029г.;
 16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Средец и план за действие за периода 2020-2023г.;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2019/2020 година;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на поземлен имот 53984.133.2, находящ се в землището на с. Орлинци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Дебелт;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж върху строителни петна за изграждане на магазин в УПИ ІІІ, кв.89 по плана гр.Средец;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот - частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 26. Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 януари 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м.декември 2019 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2019 г., като част от задължителното ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК;
 4.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.100.15, находящ се в землището на гр. Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.109.59, находящ се в землището на гр. Средец;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІV-426, кв.52 в с.Дебелт;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-131, кв.20 в с.Светлина;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-320, кв.36 в с.Дюлево;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;

21.  Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 14 февруари 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2019 г., като част от задължителното ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджет на община Средец за 2020г.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.100.15, находящ се в землището на гр. Средец;
 7.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17974.109.59, находящ се в землището на гр. Средец;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІV-426, кв.52 в с.Дебелт;
 10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-131, кв.20 в с.Светлина;
 11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-320, кв.36 в с.Дюлево;
 12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;
 13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево;
 18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци;
 19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;
 20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас”АД – гр. Бургас;
 21.  Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ гр. Средец, относно:Отпускане на средства за изработка на гвардейски ученически комплекти за новосформирания „Младежки гвардейски отряд“ към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Средец;
 22.  Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия на студент, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец;
 23.  Докладна записка от Валери Ангелов – Председател на постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократни финансови помощи;
 24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;
 25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 26. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година;
 27.  Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ш Е С Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 18 март 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване  на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Средец 2014 – 2020 г. през 2019 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец” по фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства по проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр.Средец”;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване пред Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Народно читалище "Просвета – 1886" с. Дюлево, общ. Средец по  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори прием, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение "Зелено-флора на защитена местност „Царски кладенец“;

10.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Народно читалище "Просвета – 1930" с. Голямо Буково, общ. Средец по  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори прием, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

11.   Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 9 на Общински съвет – Средец, Протокол 2/ 04.12. 2019 г., относно: Избор на съдебни заседатели в Районен съд – Средец;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут  на обслужваща улица за транспортен достъп през поземлени имоти: п.и.17974.109.655- публична  общинска собственост, с акт №920/31.10.2017г., начин на трайно ползване- пасище, с обща площ 20901 кв.м. ,местност „Малката река“, и п.и. 17974.109.47- частна  общинска собственост, с акт № 3484/30.05.2017г., начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора, с обща площ 34588 кв.м., местност „Червен бряг“,  за второстепенна улица и достъп до поземлени имоти п.и.17974.109.36, п.и.17974.109.39, п.и.17974.109.44,и п.и.17974.109.46,  всички частна собственост, с начин на трайно ползване  дървопроизводителна гора, по кадастралната  карта на землището на гр. Средец общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен директор на АГКК.

   2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за трасе на обслужваща улица за транспортен достъп, през  поземлени имоти: 17974.109.655 – публична  общинска собственост, начин на трайно ползване – пасище и 17974.109.47 – частна  общинска собственост – друг вид дървопроизводителна гора, до поземлени имоти: 17974.109.36,  17974.109.39, 17974.109.44  и 17974.109.46, всички  с начин на трайно ползване  дървопроизводителна гора,  по кадастралната  карта на землището на гр. Средец общ. Средец;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – държавна собственост с отпаднало предназначение за Министерство на отбраната в с. Факия, по реда на чл.54 от ЗДС;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие  за безвъзмездно прехвърляне на собственост на поземлен имот с индентификатор  70322.86.10 по КККР на с. Суходол, община Средец на Държавата;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост в с. Загорци на собственика на законно построена върху него сграда;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Зорница;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Светлина;

18.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пънчево;

19.  Питания.

 

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

С Е Д М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 април 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец за 2019 година;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр. Средец за 2019 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2019 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2019г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програма за управление на отпадъците“ за 2019г.;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2021 година;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне състава на местната комисия по прилагане Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове;
 10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Средец и срока на валидност на Разрешението за таксиметров превоз на пътници;
 11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Средец за 2020 г.;
 12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово;
 13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Ремонт и оборудване на помещение в сграда - кметство с.Голямо Буково, УПИ І, кв. 13 по плана на с. Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски  център“;
 14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Ремонт и оборудване на помещение в сграда - кметство с.Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски  център“;
 15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец -  „МИГ Средец -  подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“;
 16. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Средец” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост за нуждите на ОФК „Странджа Агрокорн 2014“ гр. Средец;
 18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост в гр. Средец;
 19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансови средства на състезателя Живко Димитров Гюров за цялостното му участие в престижните състезания от спортния календар на Световната федерация за 2020г. – Държавен шампионат гр. Шумен, Балканско първенство в Босна и Херцеговина, април Световна купа в Австрия и месец юни Световна купа в Италия;
 20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 21. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 22. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 23. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 24. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 25. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 26. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Дюлево;
 27. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 72059.385.590, находящ се в землището на с.Вълчаново; 
 28.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вълчаново;
 29.  Питания.

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8

 

            На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

О С М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 28 май 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удължаване срока за заплащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5% до 30 юни 2020 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към  31.12.2019г.;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут,  за трасе на подземен кабел ниско напрежение, за захранване с електроенергия на п.и с идентификатор 67413.16.13 , с НТП нива, м. „Кръстева река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД,  през поземлени имоти с идентификатори: 64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 64713.17.112, 64713.17.104, 64713.16.6, 64713.16.7, 64713.16.109, по кадастралната карта на землището на с. Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен директор на АГКК.

         2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/, за трасе на  подземен кабел ниско напрежение, за захранване с електроенергия на п.и. с идентификатор 67413.16.13, с НТП нива, м. „Кръстева река“, собственост на „Ай Ти Пи – България“ ЕООД  през поземлени имоти с идентификатори: 64713.13.14, 64713.13.85, 64713.19.105, 64713.17.112, 64713.17.104, 64713.16.6,   64713.16.7, 64713.16.109, по кадастралната карта на землището на с. Сливово, общ. Средец, одобрена през 2018г., със заповед на изпълнителен директор на АГКК;

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр.Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Дебелт;

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Вълчаново;

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска  земя от ОПФ на територията на община Средец;

8.Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

9.Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание на Общото събрание на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД гр. Бургас;

10.Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево;

11.Питания.

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д Е В Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 юни 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев-1905“ с. Факия;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на  имот в с.Дюлево по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване на право на ползване върху имоти в землището на с. Богданово в полза на „Асарел- Инвестмънт” ЕАД- гр.София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Вършило”, разположена в община Созопол и община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.109.59, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.100.15, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 46348.18.25, находящ се в землището на с. Малина, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малина;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи от местоживеене до месторабота на кметски наместник на село Белила;

11.  Докладна записка от група общински съветници на Съюза на Демократичните сили относно: Извършване на ремонтни дейности с цел осветление и обезопасяване на православния храм и детските площадки на територията на град Средец;

12.  Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 юли 2020 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1.    Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Върнато за ново обсъждане Решение № 136, прието от Общински съвет – Средец на заседание, проведено на 24.06.2020г. по Протокол №9;

2.    Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. ноември 2019г. – м. юни 2020г.;

3.    Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на Национален археологически резерват “Античен и средновековен град Деултум–Дебелт” изключителна държавна собственост, за управление на Община Средец за период от 10 години;

4.    Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;

5.    Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за утвърждаване на средищни и защитени детски градини и училища на територията на община Средец за учебната 2020/2021г.;

6.    Докладна записка от групата общински съветници на ПП – Съюз на демократичните сили;

7.    Питания.

 

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 


е-община
Contact Us