ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Покани

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  свиквам

В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 03 декември 2015 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
 2. Структуриране на постоянните комисии в Общински съвет – Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Създаване на комисия за извършване на проверки за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне представителите на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”;
 6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на представител от общински съвет за член на Областния съвет за развитие на област Бургас;
 7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Попълване състава на комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ – Средец” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне състава на местната комисия по прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване структурата на общинска администрация на община Средец;

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 22 декември 2015 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 000157, 000159, 000110, 000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 000914, 000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 045017, 045005, 000172, 000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, с площ 11,949 дка, находящ се в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 349, 378, 377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №№ 000349, 000377, 000376 и 000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за започване на подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на Поземлен имот  № 000208, с площ 10,364 дка, находящ се в землището на с. ДРАКА, община Средец, област Бургас, с начин на трайно ползване язовир, с Акт № 470/11.11.2015 г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи язовири, находящи се на територията на Община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2016 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови размери на данъци в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на бюджета на община Средец в §42-14 „Обезщетения и помощи за домакинства по решение на общински съвет”;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък на лицата с право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предаване за стопанисване, поддържане и експлоатация на Обект: „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Средец” на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на дейностите по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, за периода 18.07.2014г.-30.11.2015г.;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в с. Момина църква по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в землището на гр. Средец, с. Варовник и с. Драчево;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000239 находящ се в землището на с. Кубадин;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №223001, 223002, 223003, 223004, 223005, находящи се в землището на гр. Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000511 и №100011 находящи се в землището на гр.Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се в землището на с. Сливово;

18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в гр. Средец;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в с. Пънчево;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Кубадин;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Сливово;

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква;

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-283, кв.31 в с.Факия;

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІ-113, кв.8 в с.Драчево;

27. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;

28.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на член от състава на Общинския съвет в комисията за картотекиране на нуждаещи се граждани по чл.22 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

29.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на представител от състава на Общинския съвет в комисията за координиране и разработване на Стратегия за управление на общинскато собственост за периода 2015г. – 2019г.;

30. Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 януари 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2015 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016г.-2019г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на три помещения, архив и заседателна зала с обща площ 100 кв.м., находящи се в сграда – ЧОС /Акт №75/02.02.1998г./, с адрес: гр.Средец, ул.”Л. Димитрова” №1, ет.2, построена на УПИ ХVІІ, кв.47 по плана на гр. Средец, на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Средец” за извършване на дейност в обществена полза;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджета на община Средец за 2016 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Представител в „БУРГАСИНВЕСТ” ООД – търговско дружество с общинско участие;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Директор на Общинско горско предприятие „Общински гори” – Средец;
 9. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000134 и №000138 находящи се в землището на с. Сливово;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:

1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут на външен водопровод през поземлени имоти: № 002157- пасище-общинска собственост, №002158-селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000310 – пасище – общинска собственост и № 001547 – път ІV клас-общински по КВС на с. Момина църква;

2. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут на ел. захранване-ниско напрежение през поземлени имоти: №002157 – пасище-общинска собственост и № 001547- път ІV клас-общински по КВС на с. Момина църква;

3. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 106037 по КВС на с. Момина църква;

4. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на ел. кабел ниско напрежение за поземлен имот № 106037 по КВС на с. Момина църква.;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура за директно договаряне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М90ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХХV-806 в кв.70 по ПУП на гр. Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр.Средец;

16.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 февруари 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет – орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на кв.25 УПИ І – за озеленяване с. Факия;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2015 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2015 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови такси и цени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 година;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за управление на отпадъците 2015г.-2020г.;

10.   Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството;

11.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

18.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

19.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот №000134 и №000138 находящи се  в землището на с.Сливово;

21.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2016/2017 година;

22.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000239 от публична общинска собственост в частна общинска собственост  находящ се в землището на с. Кубадин;

23.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000539 находящ се  в землището на гр.Средец;

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в землището на с.Бистрец и с.Росеново;

25.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №000587 находящ се в землището на гр.Средец;

26.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №040003, 040010, 040011, 040012 находящи се в землището на с.Драчево;

27.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №015013 находящ се в землището на с.Синьо Камене;

28.   Питания.

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ш Е С Т О    З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец  на 30 март 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                     

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2015г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на оперативния план на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец 2015 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Доклад за отчитане напредъка по изпълнението на Плана за интеграционни политики на община Средец за 2015 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020г.;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2014-2015 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000539 от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №016068, 018064, 018184, 018186, 018188 находящи се в землището на с.Драчево;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на Програма за управление на отпадъците за 2015 година;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служители от Общински исторически музей гр. Средец, общинска администрация и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Църквите на територията на община Средец за безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год. (ПРСР);

13.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Определяне на представители в общото събрание на Асоциация общински гори /АОГ/;

14.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

С Е Д М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 април 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Годишен отчет на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец за 2015 година;
 2. Годишен отчет – 2015 година за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец;
 3. Годишен отчет и баланс на „БКС” ЕООД гр. Средец за 2015 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІХ-109, кв.11 в с. Зорница;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Момина църква;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000539 от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000512 находящ се в землището на гр. Средец;
 11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000239 находящ се в землището на с. Кубадин;
 12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №015090 находящ се в землището на с. Дюлево;
 13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;
 14. Докладна записка от Живко Гърков – общински съветник, относно: Даване на разрешение за директно излъчване на сесиите на Общински съвет – Средец от Телевизия „СКАТ+”;
 15. Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

О С М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 май 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от Живко Гърков – общински съветник относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на капиталовата програма на община Средец за 2016 година;
 4.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец;
 5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Средец;
 6.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец приета с Решение №106А/25.04.2012г. на Общински съвет – Средец, последно изм. и доп. с Решение №70/29.02.2016г.;
 7.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Предоставяне на служебна абонаментна карта на служителите от ДСП – Средец;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на Общински план за развитие на община Средец 2014-2020г.;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр.Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в ПИ №20273.501.739 в с.Дебелт;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и сервитут  на външен водопровод през поземлени имоти: № 000133 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000134 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 000098 – пасище-общинска собственост, № 019132 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост, № 019139 – селскостопански, горски, ведомствен път-общинска собственост и № 019149 пасище-общинска собственост по КВС на с.Загорци; 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот – стопански двор на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №030007 находящ се в землището на с. Дебелт;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000108 находящ се в землището на с. Орлинци;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в землището на с.Загорци;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000539 находящ се в землището на гр. Средец;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлен имот №000193 и №008301 находящи се в землището на с. Богданово;

20.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Д Е В Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 юни 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Средец за периода 2016-2020г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2017г.;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Промени в Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.;
 5. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Създаване на Местна комисия по обществен ред и сигурност към община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІІ-562, кв.46 в с.Драчево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:      1.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за

за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 106037 м. „Новите ниви” по КВС на с. Момина църква;

2. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

                  за трасе на ел. кабел ниско напрежение за поземлен имот № 106037 м.

                  „Новите ниви” по КВС на с. Момина църква.;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на подробния устройствен план – плана за регулация /ПУП-ПР/ на уличната регулация между о.т.326, о.т. 349 и о.т. 350 по ул. „Хаджи    Димитър”, отпадане на улица с о.т. 350 и о.т. 350а и частично изменение на  УПИ ХІV1751 и УПИ ХХІІІ кв. 98, УПИ І1834 кв. 126 и УПИ Х1739,1740 кв. 115 по ПУП - ПР на гр.Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз. имот № 014167 м. „Каиш  баир” по КВС  на гр. Средец;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлени имоти №019079, 019074, 019070 находящи се в землището на гр. Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлени имоти №039001, 039507, 039617 находящи се в землището на с. Драчево;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен договор, извеждане от експлоатация и ликвидация на язовир съставляващ поземлен имот №000094, находящ се в местността „Сухата река” в землището на с. Дюлево;

15. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец относно: Предприемане на действия по прекратяване на «БКС»ЕООД, гр.Средец, вписано в ТР, ЕИК 812116611, със седалище и адрес на управление в гр.Средец, ул. «Васил Коларов» №35, представлявано от управителя Николай Николов;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на списък за пътни разходи на служители от Общински исторически музеи гр. Средец;

17. Питания.

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 юли 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. ноември 2015г. – м. юни 2016 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2016 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000902 м. „Под село” по КВС на гр. Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №041142, 041143 находящи се в землището на с. Драчево;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000108 от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот №053001, находящ се в землището на с.Драчево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №021032, 021033, 021034, 021038, 021039, 021045, 000110, 000092, 000093, 000097, 015004 находящи се в землището на с. Сливово и имот №004005 в землището на с. Синьо камене;     
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, свързващ стопански двор в поз. имот №191025 м. „До село” по КВС на с. Загорци със съществуващата водопроводна мрежа на селото;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансови средства на състезателя Живко Димитров Гюров за участието му в Световно първенство по кикбокс в гр. Дъблин, Ирландия /26.08-03.09.2016г./, Държавно първенство в гр. Каварна /м. октомври 2016г./ и Световна купа Букурещ, Румъния /м. ноември 2016г./

10.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Е Д И Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 31 август 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Средец”;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета към 30.06.2016г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Проектобюджета на Община Средец за 2017г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018-2019г. на Община Средец на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец – втори етап  и Прогноза за приходите и разходите за периода 2018-2019г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за  МБАЛ Средец ЕООД;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на Директор на Общинско предприятие "Озеленяване,  благоустройство и чистота" град Средец и избор на членове представители на Общински съвет в комисията за провеждане на конкурса;
 8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на представител от общинския съвет в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Удостояване на Койчо Янков Русев със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ”;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост, съставляващ имот №000686 в землището на гр.Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост, съставляващ имот №000429 по КВС в землището на с.Зорница;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №021032, 021033, 021034, 021038, 021039, 021045, 000110, 000092, 000093, 000097, 015004 находящи се в землището на с.Сливово и имот №004005 в землището на с.Синьо Камене;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот №000588 и имот №001153, находящи се в землището на гр. Средец;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000108 от публична общинска собственост в частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Орлинци;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-185, кв.27 в с. Факия;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-283, кв.7 в с. Вълчаново;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-283, кв.7 в с. Вълчаново;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2016/2017 година;

19.  Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 28 септември 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Средец;
 2. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс гр. Средец;
 3. Предложение от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІ-377, кв.20 в с. Дюлево;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №030019 м. „Фондовите ниви” по КВС на с. Пънчево;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно управление върху имот – публична общинска собственост в полза на Общински детски комплекс гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти, находящи се в землището на с. Загорци;
 8. Питания.

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 26 октомври 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот – публична общинска собственост (ПОС) на общинските училища на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни на медицински специалисти в здравни кабинети от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Загорци и ДГ с. Орлинци;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Зорница;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І–168, кв.45 в с.Вълчаново;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х–86, кв.7 в с.Момина църква;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №000108 находящ се в землището на с. Орлинци;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на поземлени имот №051002, 049002, 050002, 052003, 052004  находящи  се  в землището на с. Драчево;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №202007, №202009, №204001, №206016, №213003, №213006, №215001, №219001, №222001, №230003, №233009 от частна общинска собственост в публична общинска собственост, находящи се в ТК”Божура” землище гр. Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №066024 находящ се в землището на с.Факия;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни на преподаватели в Общински детски комплекс гр. Средец;

14.  Питания.

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 30 ноември 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Полагане на клетва от общински съветник;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на концесионен договор, № КА 000618/2015 язовир съставляващ поземлен имот №000778, находящ се в местността „Василева кория” в землището на с. Момина църква, община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.002-0173, с наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут  на външен водопровод през поземлени имоти: № 191049 – пасище, мера – публична общинска собственост, №000201 – пасище с храсти – публична общинска собственост, № 000372 – полски път – публична общинска собственост, № 193014 – пасище, мера – публична общинска собственост и № 193023 – полски път – публична общинска собственост по КВС на с. Загорци до поземлен имот № 193010 – кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот 193010 – кравеферма, собственост на „ГЕЦ-ГИ-АГРО”ЕООД по КВС на с. Загорци.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1.Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут  на външен водопровод през поземлен имот № 000339- полски път- публична общинска собственост по КВС на с. Дюлево до поземлен имот № 061002 – кравеферма. 2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот № 061002 – кравеферма, собственост на Христо Петров Нанев „АСО – ХРИСТО НАНЕВ”  по КВС на с. Дюлево.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот публична общинска собственост (ПОС) за частна общинска собственост (ЧОС), находящ се в гр. Средец и учредяване безвъзмездно право на строеж;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиране на План за действие на Община Средец в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014 – 2020 г.);
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изплащане на транспортни разходи на началника на РСПБЗН – Николай Костадинов и на д-р Тодор Иванов Христов – гл. инспектор „Контрол храни” при Областна дирекция по безопасност на храните;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

11.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2016/2017 година;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот №000105 в землището на с. Дебелт и на имот №011049, находящ се в землището на с. Долно Ябълково;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот №000058 и имот №000061, находящи се  в землището на с. Пънчево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град Средец;

17.  Питания.

 

 

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

П Е Т Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 21 декември 2016 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост (ПОС), за нуждите на Волейболен клуб „Странджа”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА" град Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС1615СВ005–2015–1 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция;
 5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация и компенсирани промени в капиталовата програма на община Средец за 2016 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост, находящ се в с.Факия;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІ-544, кв.41 в с. Драчево;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІІ-544, кв.41 в с. Драчево;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Бистрец;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИІІІ-253, кв.28 в гр. Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предварително съгласие за право на преминаване на пътната връзка и бъдещо локално платно през ПИ 000678 – полски път м. „Каиш баир” землището на гр. Средец;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет - Средец;

14.  Питания.

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ш Е С Т Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

на Общински съвет – Средец  на 25 януари 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Средец за периода м.юли – м.декември 2016 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Бюджет на община Средец за 2017 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Средец за 2017г. и срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз по пътници;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Росеново;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на наименованието за социалните услуги от резидентен тип: „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” 1, гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №168, „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания” 2, гр. Средец, ул. „Тодор Николов” №65 и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, гр.Средец, ул. „Васил Коларов” №168;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците и размера на такса битови отпадъци за 2017 година;
 9. Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

С Е Д Е М Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 февруари 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2016 година;
 2.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2016 година;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2016г. – м. декември 2016г.;
 4. Докладна записка от Николина Дамбулова – зам.-кмет на община Средец относно: Промяна представителството на община Средец в управителните органи на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици  или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017/2018 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за отпускане на гориво за лек автомобил марка „Пежо” с рег.№А6559КН за Районно управление гр. Средец при ОДМВР-Бургас, постъпило с писмо рег.№269000-157 от 01.02.2017г. на ОДМВР-Бургас в деловодството на община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Кубадин;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІІІ-433, кв.46 в с. Дебелт;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Придобиване право на собственост върху поземлен имот №20273.505.2 с.Дебелт;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

19.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000058 и №000061, находящи се в землището на с.Пънчево;

21.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №224001, №224002, №224003, №224004, №224005, №224006, №224007, находящи се в землището на гр. Средец;

22.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011022 и №011023, находящи се в землището на с.Синьо камене;

23.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №010023, находящ се в землището на гр.Средец;

24.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Закупуване на имот №000097, находящ се в землището на с. Дюлево;

25.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прехвърляне правото на собственост, като обезщетение, върху недвижим имот №132008 в землището на с. Кирово;

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;

27.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

О С Е М Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 март 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:  Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ” ЕООД  гр.Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Мониторингов доклад за отчитане напредъка по изпълнението на Плана за интеграционни политики на община Средец за 2016г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014-2020год.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2018 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016г. и Разглеждане и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2016 година и проект на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Средец 2015-2020г.” за 2016 година;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2016г.;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017 година;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проект „Осигуряване на професионално оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец” по фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства по проект „Осигуряване на професионално оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец”;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2016 година;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

17.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №010023 находящ се в землището на гр. Средец;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот №000531 в землището на с. Дебелт;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот №203002 в землището на с. Факия;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011022 и №011023, находящи се в землището на с. Синьо камене;

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №191042, №191043, №191045 и №191046 находящи се в землището на с. Загорци от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №000232 и №033017 находящи се в землището на с. Проход от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;

26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

27.  Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д Е В Е Т Н А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 26 април 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр.Средец за 2016 година;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно:  Годишен отчет – 2016 година за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет и баланс на „БКС” ЕООД гр. Средец за 2016 година;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Избор на Управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Специфични условия за финансиране съгласно Анекс № 1/Д03-13/21.01.2015 г. към Договор №Д03 – 350/18.07.2014 год. за изпълнение на проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на дейностите по Проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование-грижа за деца в риск в Община Средец“, Компонент 2 по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,  за периода 01.12.2015-31.03.2017 г.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот № 014167 находящ се в местност „Каиш баир” по КВС на гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти №000134 и №000138, находящи се в землището на с.Сливово от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Дебелт;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

14.  Питания.

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 31 май 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Постъпило възражение от д-р Чавдар Карабаджаков срещу процедура за избор на управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Управляващ орган на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по заявление № BG05FMOP001-3.002-0173-С01, с наименование „Топъл обяд за гражданите на Средец”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Добавяне на обект в капиталовата програма на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ: УПИ V, в квартал 114 по ПУП на гр. Средец с площ от 1152 кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 437 кв.м. и сутерен с площ от 166 кв.м. – отреден за дом на медика, социална дейност и / или хоспис;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за опазване на околната среда на община Средец 2017-2020г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост в гр. Средец;
 7.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Средец за 2017 година; 
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017г.;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Средец за 2017-2019г.;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях на имоти с начин на трайно ползване – язовир в посочените землища: с.Светлина, с.Дюлево, с.Дебелт, с.Бистрец, с.Суходол, с.Драка и с.Кубадин;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служител от Общински исторически музеи гр. Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Факия по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Кубадин по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №191042, №191043, №191045, №191046 находящи се в землището на с. Загорци;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №155007 и №150005 находящи се в землището на с.Вълчаново;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Закупуване на имот №021002, находящ се в землището на с. Сливово;

19. Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    П Ъ Р В О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 05 юли 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нови такси и цени и изменяне на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от д-р Николай Танчев, общински съветник, председател на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане” относно: Прекратяване на „Медицински център І” ЕООД гр.Средец, без ликвидация, чрез вливането му в „МБАЛ-Средец” ЕООД гр.Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот №000902 находящ се в местност „До село-СРГ” по КВС на гр. Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ гр. Бургас – Филиал за спешна медицинска помощ гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски услуги;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ ХІV-177, кв.2 в с.Голямо Буково;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в УПИ ХІІІ-177, 178, кв.2 в с.Голямо Буково; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище по реда на чл.14, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №024008 находящ се в землището на с. Факия;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти №000134 и №000138, находящи се в землището на с.Сливово;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №54.157 находящ се в землището на гр.Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти №221001, 221002, 221003, 221004, 221005, 223006, 223007, находящи се в землището на гр.Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №109046 находящ се в землището на гр. Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински имоти от Общински горски територии /ОГТ/ на територията на община Средец;

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 30 август 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 2017г. – м. юни 2017 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2017 г.,отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета  и СЕС , ДЕС и ДМП;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2017година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция, обновяване и благоустройство на гробищен парк, находящ се в ПИ №000331, по плана за земеразделяне на гр. Средец, община Средец“, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, свързващ ПИ №061002 в м. „Калъчев мост” по КВС на с. Дюлево със съществуващата водопроводна мрежа на селото;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Увеличение на субсидията на «Модел яхт клуб» Средец за 2017 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служители от общинска администрация;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Факия;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІ-124, кв.19 в с. Факия;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІХ-1262, кв.98 в гр. Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №027049, 027073, 027074, 027075 находящи се в землището на гр. Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011025 находящ се в землището на с. Орлинци;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №000178, 006035, 006037 находящи се в землището на с.Кубадин;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под аренда на общински поземлени имоти №061002, 010001, 070014   находящи  се  в землището на с. Дебелт, имот №016013, 016016 находящи се в землището на с. Белила;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване на право на ползване върху имоти в землището на с. Богданово в полза на „Асарел – Инвестмънт” ЕАД - гр.София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Вършило”, разположена в община Созопол и община Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Зорница по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

18.  Питания.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 септември 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общински план за защита при бедствия и програма за намаляване на риска от бедствия;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Проектобюджета на Община Средец за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2019-2020 г. на Община Средец на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец – втори етап  и Прогноза за приходите и разходите за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за  „МБАЛ-Средец” ЕООД; 
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Факия;
 4. Продажба на имот №000178, №006035, №006037 находящи се в землището на с. Кубадин;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на новообразуван имот №000384 находящ се в землището на с.Росеново;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017г.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служител в общинска администрация;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служител от общинска администрация;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Изграждане на многофункционална спортна зона в УПИ ІІІ, кв.39 по плана на гр. Средец“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализирани поименни списъци на педагогическия персонал в училищата и детските градини и на медицинските специалисти в здравните кабинети в Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота;

11. Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 11 октомври 2017 година от 17.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Неотложна необходимост от актуализация на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2017 година.

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 25 октомври 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр.Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; 
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии от общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на община Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отмяна на Решение №351 от 31.05.2017год. на Общински съвет – Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за отправяне на искане, чрез областния управител на област Бургас до Министерски съвет на Република България, за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Община Средец,  безвъзмездно право на управление на археологически недвижими културни ценности – мегалитни паметници;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на предназначението на общински жилища в с. Факия;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане за отпускане на гориво на ОДМВР – Бургас за нуждите на Районно управление гр. Средец, постъпило с писмо рег.№269000-157 от 01.02.2017г. на ОДМВР-Бургас в деловодството на община Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 – 2020г.

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект №2014TC1615CB005-2015-149 „ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г., финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция;

12.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    Ш Е С Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 ноември 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец; 
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на дълг от община Средец за финансиране на проект №2014TC1615CB005-2015-149 „ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-45/20.03.2017г., финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000157, №000159, №000110, №000160, №0000169, №000170, №000185, №000190, №000168, №000914, №000165, №000167, №000166, №000165, №000164, №000154, №000155, №000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №000110, №000161, №045017, №045005, №000172, №000174, №000185, №000170, №000169 и №000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000140, ЕКАТТЕ 04176,  с площ 13,007 дка, находящ се в землището на с. Бистрец, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти № 031021, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 220/11.09.1998 год.”;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000039, ЕКАТТЕ 65560, с площ 83,986 дка, находящ се в землището на с. Светлина, Община Средец,Област Бургас, при граници: имот № 013028, № 013027, №013026, №013025, №013024, № 000025, №009008, №009009, №000155, №175001, №175002, №000040, №000354, №174003, №000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №405/29.12.1998 год.;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 100008, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 10,341 дка, находящ се в местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №207002, №100009, №108014, №102003, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №643/07.05.2001 год.”;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 097010, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 117,240 дка, находящ се в местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №115010, №113019, №113016, №113018, №113015, №098002, №098001, №203002, №097013, №097009, №097013, №094006, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 223/17.09.1998 год.”;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, ЕКАТТЕ 31379, с площ 11,949 дка, находящ се в местността „ Манда гьол” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти  №000349, №000378, №000377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №000349, №000377, №000376 и №000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000778, ЕКАТТЕ 29221, с площ 44,373 дка, находящ се в местността „Василева кория” в землището на с. Момина църква, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000737, №000779, №001161, №000799, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №218/11.09.1998 год.”;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Откриване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: - „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 086009, ЕКАТТЕ 70322, с площ 27,911 дка, находящ се в местността „Джендема” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти  №086008, №075007, №077014, №086010, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 224/18.09.1998 год.”;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Средец през 2018 година;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2017 год.;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на предназначението на общински жилища в с. Факия;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Богданово;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти, находящи се в землището на с. Белила и с. Дебелт;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Доизграждане на войнишки паметник с имената на загиналите във воините за национално обединение от гр. Средец (бивше село Карабунар);

21.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Становище на Общински съвет – Средец за опрощаване на дължими държавни вземания;

22.  Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

 

 

 

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И    С Е Д М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 20 декември 2017 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Междинна оценка на общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г.;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Средец и срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на „План за противодействие на тероризма” на община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост в Приложение No 1 – Базисни наемни цени на имоти общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците и размера на такса битови отпадъци за 2018 година;
 7. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 8.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на представител от община Средец за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот №000411 находящ се в землището на с. Дюлево;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем  на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;

12.  Питания.

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

а основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И   О С М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 януари 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване като партньор за безвъзмездна финансова помощ с проект „Нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни услуги и техните семейства”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05М9OP001- 2. 009 „Открий ме”;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджета на Община Средец за 2018 година;
 6.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2017г. – м. декември 2017г.;
 7. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Светла Джермова, Тодорка Георгиева, Румен Чанков, Петър Джермов, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр.Средец;
 8. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Светла Джермова, Тодорка Георгиева, Румен Чанков, Петър Джермов, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
 9. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за с.Дебелт;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ХІ-373, кв.38 в с. Зорница;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2019 година;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр.Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”;

15. Питания.

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Д В А Д Е С Е Т    И   Д Е В Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 21 февруари 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2017 година;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на община Средец за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Утвърждаване на списък на служителите и педагогическите специалисти, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно за Бюджет 2018г. на община Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: План сметка на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: План сметка на Общинско предприятие „Общински гори” гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на наименованието на специализирана институция за предоставяне на социални услуги ДВУИ „Св. Св. Константин и Елена” с. Факия;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот за публична общинска собственост, находящ се в гр.Средец;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общински план за развитие на младежта в община Средец за 2018 година;

10.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”Инвестиционен приоритет № 3: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в с. Дебелт;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Средец;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ Х-172, кв.46 с.Суходол;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2018/2019 година;

18.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000087, находящ се в землището на с. Малина, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

19.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот  №000410 находящ се в землището на с. Зорница;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №191041, 191044, 191047, 191049, находящи се в землището на с. Загорци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011038 и №011039, находящи се в землището на с.Синьо Камене;

22.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №011073, находящ се в землището на с. Белила;

23.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №039617, находящ се в землището на с.Драчево;

24.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000029, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Съгласие за промяна на предназначението на имот в с. Голямо Буково;

26.   Питания.

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 21 март 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция; 
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2017 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2017 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2019 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”;
 9.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програма за управление на отпадъците” за 2017г.;

10.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Средец за 2018 година;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Средец 2014-2020г. през 2017 година;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2017г.;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за 2019 и 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец и Прогноза за приходите и разходите за периода 2019- 2021 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за  „МБАЛ-Средец”  ЕООД;

14.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2018 година;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Докладна записка №43-00-55/12.03.2018г. от Николай Стоянов Николов – ликвидатор на „БКС” ЕООД гр. Средец за погасяване на задълженията на дружеството;

16.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Увеличаване на годишната субсидия на „Медицински център І” ЕООД гр. Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

18.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево;

19.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;

21.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в землище с. Кирово по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

22.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №191041, 191044, 191047, 191049, находящи се в землището на с. Загорци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

23.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000029, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

24.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000087, находящ се в землището на с. Малина, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

25.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане на съгласие за временно ползване върху имот в землището на с. Богданово в полза на „Асарел – Инвестмънт” ЕАД - гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Вършило”, разположена в община Созопол и община Средец;

26.   Питания.

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    П Ъ Р В О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 05 април 2018 година от 17.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение № 521/21.03.2018г., прието от Общински съвет –  Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014ТС16I5СВ005 – 2018 - 2 Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция. 

 

 

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 25 април 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. – водеща програма и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД – гр. Средец за 2017 година;
 4. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр.Средец за 2017 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №100010, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот №000087, находящ се в землището на с.Малина, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богданово;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево на собственика на законно построена върху него сграда;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот №228001, 228002, 202010, находящи се в землището на гр.Средец;

11.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот частна общинска собственост (ЧОС) за нуждите на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001” гр. Средец;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” ООД;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

15.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на служители от Общински исторически музеи гр. Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 097010, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 117,240 дка, находящ се в местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №115010, №113019, №113016, №113018, №113015, №098002, №098001, №203002, №097013, №097009, №097013, №094006, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 223/17.09.1998 год.”;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000039, ЕКАТТЕ 65560, с площ 83,986 дка, находящ се в местността „Першава” в землището на с. Светлина, Община Средец, Област Бургас, при граници: имот № 013028, № 013027, №013026, №013025, №013024, № 000025, №009008, №009009, №000155, №175001, №175002, №000040, №000354, №174003, №000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №405/29.12.1999 год.;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000376, ЕКАТТЕ 31379,  с площ 11,949 дка, находящ се в местността „Манда гьол” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти  №000349, №000378, №000377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №000349, №000377, №000376 и №000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: : „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №№ 000157, 000159, 000110, 000160, 0000169, 000170, 000185, 000190, 000168, 000914, 000165, 000167, 000166, 000165, 000164, 000154, 000155, 000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо имот № 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти 000110, 000161, 045017, 045005, 000172, 000174, 000185, 000170, 000169 и 000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”;

20.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000140, ЕКАТТЕ 04176,  с площ 13,007 дка, находящ се в землището на с. Бистрец, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти № 031021, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 220/11.09.1998 год.”;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 100008, ЕКАТТЕ 70322,  с площ 10,341 дка, находящ се в местността „До село” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №207002, №100009, №108014, №102003, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 643/07.05.2001 год.”;

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 086009, ЕКАТТЕ70322 с площ 27,911 дка, находящ се в местността „Джендема” в землището на с. Суходол, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти, №086008, №075007, №077014, №086010, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №224/18.09.1998 год.”;

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет:Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот  № 000778, ЕКАТТЕ 29221, с площ 44,373 дка, находящ се в местността ”Василева кория”  в землището на с. Момина църква, Община Средец, Област Бургас, при граници: имот № 000737, №000779, №001161, №000799 имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 218/11.09.1998 год.”;

24.  Питания.

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Т Р И Д Е С Е Т    И    Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 30 май 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване  запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща плащане на  данък върху добавената стойност /ДДС/  след извършено  авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за проект    "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество  по процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. – водеща програма и Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Трансформиране на част от целевата субсидия по чл.52 от Закона за държавния бюджет 2018 г. в целеви трансфер  за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.13.15 по кадастрална карта и кадастрални регистри и по предходен план № 013015 м. Беева воденица в землището на гр. Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на специализирания персонал на Дома за възрастни с умствена изостаналост „Св. Св. Константин и Елена” с. Факия;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр.Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска  земя от ОПФ на територията на община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Вълчаново; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, с идентификатор 17974.228.4 и 17974.228.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Средец;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) за нуждите на Общински спортен клуб по борба „Странджа-2001” гр. Средец;

13.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО „ЗЕЛЕНО“СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ,  по смисъла на  чл. 52 и 53 от ЗОС,  във връзка  с   одобрено за финансиране Проектно предложение „Майсторски клас: създаване на зелено социално предприятие в Община Средец“  по Процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020;

14.  Питания.

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ33

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 юни 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот публична общинска собственост (ПОС) на общинско училище на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски услуги;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XXI-349, кв.41 в с.Дебелт;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор  29221.74.28, м. „Лахтев дол”  по КК /кадастралната карта/  на с. Момина Църква;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загорци;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Гранитец;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Средец за периода 2018-2021г.; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: План за енергийна ефективност на община Средец за периода 2018-2021г.;

14. Питания.

 

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 25 юли 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от Община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане по проект № BG05M9OP001-2.015-0001-С01 – "Заедно за по-добър живот", финансиран по процедура  BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”,  Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 2018г. – м. юни 2018г.;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2018година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложенияBG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с.Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XIV-66, кв.6 в с. Дюлево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Драка;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Проход;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малина;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на новообразуван поземлен имот с идентификатор 58712.18.207, находящ се в землището на с. Проход, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

11. Питания.

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    Ш Е С Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 31 август 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД  гр. Средец и възлагане на управлението на дружеството;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поз. имот с идентификатор 59015.30.6, местност „Фондовите ниви” по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на с. Пънчево;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на община Средец в имот с идентификатор 24712.15.86 по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на с. Дюлево;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие  за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на 3 /три/ броя  язовири, публична общинска собственост, на Държавата;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на Бюджета към 30.06.2018 г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета  и СЕС, ДЕС и ДМП;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Поемане на пътни разходи по направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Увеличение на Субсидията на «Модел яхт клуб» Средец за 2018 година;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на финансови средства на състезателя Живко Димитров Гюров за участието му на Световното първенство по кикбокс в гр. Лидо ди Йезоло – Италия от 15.09.2018г. до 23.09.2018г.

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр. Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за утвърждаване на средищни и защитени детски градини и училища на територията на  Община Средец за учебната 2018/2019г.;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2018/2019г.;

14. Питания.

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    СЕ Д М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 28 септември 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот с идентификатор 31379.33.376, номер по предходен план 000376, ЕКАТТЕ 31379,  с площ 11,949 дка, находящ се в местността „Манда гьол” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти  №000349, №000378, №000377, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 247/16.03.1999 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо поземлен имот с идентификатор 31379.33.378, номер по предходен план 000378, ЕКАТТЕ 31379, с площ 2,677 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №000349, №000377, №000376 и №000014, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 238/16.04.2014 год.”;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Прекратяване на процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот с идентификатор 31379.48.158, номер по предходен план 000158, ЕКАТТЕ 31379, с площ 59,317 дка, находящ се в местността „Минчева чешма” в землището на с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници: имоти №000157, №000159, №000110, №000160, №0000169, №000170, №000185, №000190, №000168, №000914, №000165, №000167, №000166, №000165, №000164, №000154, №000155, №000189, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 134/16.10.2013 год., ведно с водостопанско съоръжение, съставляващо поземлен имот с индентификатор31379.48.160, номер по предходен план 000160, ЕКАТТЕ 31379, с площ 9,720 дка, находящо се в землището на  с. Зорница, Община Средец, Област Бургас, при граници на имота: имоти №000110, №000161, №045017, №045005, №000172, №000174, №000185, №000170, №000169 и №000158, имотът актуван с Акт за общинска собственост  № 239/23.04.2014 год.”;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Проектобюджета на Община Средец за 2019 г.и актуализираната бюджетна прогноза за 2020-2021 г.на Община Средец на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на Община Средец – втори етап  и Прогноза за приходите и разходите за периода 2019- 2021 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година за  МБАЛ Средец ЕООД;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализирани поименни списъци на педагогическия персонал в училищата и детските градини и на медицинските специалисти в здравните кабинети на Община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти от ПОС в ЧОС и безвъзмездно прехвърляне на имоти – общинска собственост на държавата – АПИ;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-36, кв.2 в с.Граничар;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ IV-1771, кв. 120 в гр. Средец;

11.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот с идентификатор 29221.97.779 по КККР на с.Момина Църква;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 04176.19.34 по КККР на с.Бистрец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 10166.55.756 по КККР на с.Варовник;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Драка;

15.  Питания.

 

 

 

 ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    О С М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 октомври 2018 година от 9:30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 1. Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство село Орлинци;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.109.44 /бивш имот 109044 по КВС/, местност „Червен бряг”  по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поз.имот с идентификатор 17974.109.39 /бивш имот 109039 по КВС/, местност „Червен бряг”  по кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/  на гр. Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  сервитут  на външен водопровод през поземлен имот с идентификатор 17974.100.8 - за селскостопански, горски, ведомствен път- публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 17974.26.522 - местен път- публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 17974.100.656 - за пасище - публична общинска собственост и поземлен имот с идентификатор 17974.20.689 - за селскостопански, горски, ведомствен път- публична общинска собственост по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на гр. Средец до поземлен имот с идентификатор 17974.100.2- друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда /бивш имот 100002/.2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на външен водопровод за поземлен имот с идентификатор 17974.100.2 - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда., собственост на „Алексиев транс” ЕООД по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на гр. Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно управление върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2019 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Избор на представители от състава на общинския съвет в постоянната комисия по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и биогорива към община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия;

10.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Поемане на пътни разходи;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Транспортни разходи от местоживеене до месторабота на медицински специалист в здравни кабинети – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Детска градина с. Орлинци, общ. Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Драка;

18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кубадин;

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Проход;

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Варовник;

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Гранитец;

23.  Питания.

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Т Р И Д Е С Е Т    И    Д Е В Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 28 ноември 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване  право на безвъзмездно ползване върху част от имот публична общинска собственост (ПОС) в с. Кирово;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Орлинци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на съсобственика на дела на община Средец в имоти, находящи се в землището на гр. Средец;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Голямо Буково;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кубадин;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Драчево;
 9. Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 21 декември 2018 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Приемане на Декларация от общинските съветници в Общински съвет – Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на безстопанствени кучета на територията на община Средец и отмяна на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване  популацията на безстопанствени кучета на територията на община Средец, приета с Решение №350 от 27.02.2013г., изменена с Решение №139/27.05.2016г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец за 2018 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Определяне на план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на отпадъците и размера на такса битови отпадъци за 2019 година;
 6. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Орлинци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

11.  Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

12. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

13. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр. Средец;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност /ДДС/ след извършено второ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00188 от 19.09.2017 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., за проект "Реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец", сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване с проект „Изграждане на игрище за мини футбол в град Средец, община Средец” към Министерство на младежта и спорта;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Добавяне на двама учители в актуализирания поименен списък на педагогическия персонал в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Загорци в община Средец с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота;

17. Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    П Ъ Р В О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 30 януари 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                          

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2018г. – м. декември 2018г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2018 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на актуализирана програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост с цел задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 година;
 5.  
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец, приета от Общински съвет – Средец с Решение №20/ 17.01.2008г.; изм. и допъл. с Решение №197/ 27.01.09г.; Решение №348/27.01.2010г., Решение №528/25.01.2011г.; Решение №567/24.03.2011г.; Решение №299/10.12.2012г.; Решение №603/18.12.2013г.; Решение №861/19.12.2014г.; Решение №508/23.03.2016г. на Административен съд-Бургас; Решение №216/28.09.2016г.;
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Бюджет на община Средец за 2019 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Застраховане на имоти – частна общинска собственост;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец;
 9. 10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец;

  11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” ООД;

  12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дюлево по реда на чл. 33 от Закона за собствеността;

  13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на т.1 от Решение №653/24.10.2018г. на Общински съвет – Средец за учредяване право на управление на част от имот частна общинска собственост в гр.Средец;

  14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на пристрояване към самостоятелен обект в жилищна сграда в гр. Средец;

  15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Искане на съгласие за наемане на имот в землището на с. Сливово в полза на „А1 България” ЕАД- гр.София;

  16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Орлинци;

  17.  Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, Антоанета Колеолова, относно: Промяна в Приложение №1 „Наемни цени на имоти общинска собственост”, т.VІ „Лекарски и стоматологични кабинети на месец” на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;

  18.  Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

  19. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

  20. Докладна записка от общинските съветници: Таня Тодорова, Живко Гърков, Румен Чанков, относно: Промени в Правилник за дейността, структурата, числения състав и управление на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие "Озеленяване, благоустройство и чистота" гр. Средец;

  21.  Питания.

   

   

   

   

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    В Т О Р О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 февруари 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2019г., произтичащо от извеждането на санитарни сечи;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Презалесяване с бадем на горски територии, собственост на Община Средец, в подотдели: 181:г с обща площ 21,7 ха; 188:в с обща площ 4,3 ха; 188:д с обща площ 5,2 ха; 188:ж с обща площ 7,8 ха; 188:н с обща площ 9,1 ха; 189:в с обща площ 28,3 ха; 189:г с обща площ 20,9 ха; 189:е с обща площ 13,4 ха в зем. на с. Драчево;
 3.  
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за анексиране на договори за аренда, сключени между община Средец и „Агро-лес” ООД;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година;
 5.  
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на програмите по чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за 2018 година;
 6.  
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност за 2018 година;
 7.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост, за нуждите на Агенция за социално подпомагане гр. София – Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас;
  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Суходол;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Варовник;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на имот в с. Гранитец по реда на чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията;

12. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Суходол;

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община Средец с проект „Закупуване на автомобил за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Средец” по фонд „Социална закрила” към МТСП и осигуряване на собствени финансови средства по проект „Закупуване на автомобил за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Средец ”;

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Средец с проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

18. Питания.

 

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    Т Р Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 27 март 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:


 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020г. и 2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности на община Средец и Бюджетна прогноза за 2020г. и 2022г. на „МБАЛ-Средец” ЕООД;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран план на капиталовата програма на община Средец към 31.03.2019г.; 
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година; 
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програмата за управление на отпадъците” за 2018 година;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на община Средец за периода 2017-2020г.”;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2020 година;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Средец 2014-2020 г. през 2018 година;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2018г.;

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповеди от Община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник-министър и ръководител на УО на ОП РЧР и в полза на ИА „ОП наука и образование за интелигентен растеж, с адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ №125, ЕИК 177224179, представлявано от Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на ИА ОП НОИР, в качеството му на ръководител на управляващия орган но ОП НОИР, обезпечаващи авансово плащане по проект № BG05M9OP001-2.018-0006-С01  и № BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, по процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – водеща програма и Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020;

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализация на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един км пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Средец за 2019 г.;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Упълномощаване на представител на Община Средец за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК;

13. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Загорци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

14. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Момина църква;

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Белила и с. Проход;

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;

18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в гр.Средец по реда на чл.33 от Закона за собствеността;

19. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на социален работник в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св. Св. Константин и Елена” с. Факия;

20. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на специалист „Незаконно строителство” към Дирекция „УТСБКС”;

21. Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    Ч Е Т В Ъ Р Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 април 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на “МБАЛ-Средец” ЕООД гр.Средец за 2018 година;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Годишен отчет за дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І” ЕООД гр. Средец за 2018 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на „Програмата за управление на отпадъците” за 2018 година;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Загорци, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.202.1, находящ се в землището на гр. Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дюлево;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 20273.37.85, находящ се в землището на с. Дебелт;
 8.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 20273.61.734, находящ се в землището на с. Дебелт;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Кирово;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ V-218, кв.29 в с. Факия;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ - Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”,  Инвестиционен приоритет № 1: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;

12.  Питания.

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

а основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 29 май 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година;
 2.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2018г.;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Средец през 2019г.;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на съсобствен имот в с. Дебелт по реда на чл.33 от Закона за собствеността;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Средец;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дебелт;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 53984.133.109, находящ се в землището на с. Орлинци;  
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Средец;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на територията на община Средец;

11.  Питания.

 

 

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    Ш Е С Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 26 юни 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристическите атракции“, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;
 2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в Комисия по чл.61 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;
 3. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Средец, утвърждаване на правила за нейното провеждане и избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Възлагане изпълнението на обществена услуга „Патронажна грижа“, съгласно Административен договор BG05M9OP001-2.040-0093 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020, за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0093, с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”,  Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез ГД „ЕФМПП“, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник –министър и ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ авансово плащане на проект BG05M9OP001-2.040-0093, с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XXІІІ-1032, кв.78 в гр. Средец;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост (ЧОС) в гр. Средец;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загорци;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Средец;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.530, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.109.49, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, публична общинска собственост;

14.  Питания.

 

 

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    С Е Д М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец на 31 юли 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.януари 2019г. – м. юни 2019г.;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода м. януари – м юни 2019 година;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на НЧ „Светлина 1906“ с. Момина църква по  процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;
 4.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец“, с проектно предложение „Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“;
 5.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец“, с проектно предложение „Текущ ремонт на покрив на Читалище „Христо Ботев – 1927г., с. Загорци, община Средец“;
 6.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване  по  процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с проектно предложение "Да срещнем културите на Централна Странджа";
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предложение за утвърждаване на средищни и защитени детски градини и училища на територията на  Община Средец за учебната 2019/2020г.;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 29221.68.131 по КККР на с. Момина църква;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.109.49, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.530, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на жилище на наемател по реда на чл.16 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец;

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Средец;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот частна общинска собственост (ЧОС) в с. Дюлево на собственика на законно построена върху него сграда;

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Синьо камене;

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на старша медицинска сестра от Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св. Св. Константин и Елена“ с. Факия;

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи на медицински фелдшер от Филиал за спешна медицинска помощ – гр.Средец;

17.  Питания.

 

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23 ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    О С М О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец на 04 септември 2019 година от 9.30 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                                        

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение на Общински съвет – Средец, съгласно т. 3 от Протокол 46/ 26.06. 2019 г., относно: Избор на съдебни заседатели в Районен съд – Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Анализ на касовия отчет на бюджета към 30.06.2019г., отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на Бюджета и СЕС, ДЕС и ДМП;
 3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.22.987, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.26.530, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 17974.109.49, находящ се в землището на гр. Средец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дебелт;
 7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пънчево;
 8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Светлина;
 9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Драчево;

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ II-117, кв.64 в с.Драка;

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Тракийско сдружение „Лазо Лазов”” гр. Средец по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”, от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

12.   Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие през учебната 2019/2020г.;

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Подписване на споразумение за партньорство по проектно предложение „Подобрено управление на биоразградимите отпадъци в община Средец“, процедура BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020;

14.   Питания.

 

 

 

 

 

 

ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам

 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т    И    Д Е В Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

на Общински съвет – Средец  на 24 септември 2019 година от 17.00 часа в зала №1 на общинска администрация Средец при следния проект за

                                                         

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод през поземлен имот с индентификатор 17974.35.180 – изоставен орна нива-частна общинска собственост, поземлен имот с индентификатор 17974.35887 – полски път, публична общинска собственост, до поземлен имот 17974.35.173 – за животновъдна ферма, местност „Новата воденица“, по КККР на землището на гр. Средец;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за поз. имот с идентификатор 17974.20.519 по кадастрална карта и кадастрални регистри и по предходен план №000519 м. „Кръста“ в землището на гр. Средец. 

 

 

 

 

 

  ДИНКО  ЦЪЦАРОВ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 


е-община
Contact Us