ОБЩИНА СРЕДЕЦ - Защита на личните данни

Община Средец  разработи настоящата страница във връзка с прилагане и спазване изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

Тук може да намерите информация за администратора на лични данни, длъжностното лице за защита на личните данни, както и друга информация създадени от администратора на лични Община Средец за гарантиране и даване на увереност, че Вашите данни се обработват правомерно при осъществяване на нашите основни правомощия: местното самоуправление, предоставяне на административни услуги, администриране на дейности по устройство на територията, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, изпълнение на функции в областта на образованието, културата, здравеопазването, социалните дейности, околната среда, спорта, туризма, отбранително-мобилизационната готовност и опазване на обществения ред и сигурност.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЗЛД)

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ДЗЛД: ЯНА АТАНАСОВА

АДРЕС: 8300 гр. Средец обл.Бургас, пл. "България" №8


е-община
Contact Us