-

.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            С Указ № 212/04.09.2018 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 73/04.09.2018 год.) е определен 14 октомври 2018 год. за дата на произвеждане на  частичен избор за  кмет на кметство Орлинци, община Средец.

         В тази връзка и на основание чл.91, ал.1, изр. второ във връзка с чл. 464, т.13 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, за участие в консултации за определяне на съставите на СИК на 13.09.2018г. (четвъртък) от 11.00 часа в кабинета на Кмета.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции – ПП „ГЕРБ”,  „БСП”, ПП „ДПС”, „Патриотичен фронт”,“ВОЛЯ“. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

ДО 

ПП "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП"

ПП "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"

 

П О К А Н А 

До парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционно избирателна комисия (СИК) за произвеждане на избори за частичен избор за кмет на кметство Орлинци, община Средец на 14.10.2018 г.

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С Указ № 212 от 04.09.2018 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 73/04.09.2018 год.) /  за произвеждане на избори за кмет на кметство Орлинци, община Средец е определена дата 14 октомври 2018 г.

На основание чл.91, ал.1, изр.второ във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на частични избори в Община Средец за кмет на кметство Орлинци на 14 октомври 2018 г, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените за участие в консултации за определяне на съставите на СИК на 13.09.2015г. от  11.00 часа. в кабинета на кмета.

 

Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 от Изборния кодекс, както следва: 

а) писмено и на електронен носител (формат Excel) предложение за състав на СИК и подвижна/и СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага;

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице. 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.                              

Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до ОИК - Средец.

Настоящата покана да се съобщи публично и публикува на интернет страницата на общината.

Актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори е поместена в официалния сайт на Община Средец  www. sredets.bg  в рубрика – Частични избори

 

 

    ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

    Кмет на Община Средец

Относно : Определяне място за обявяване на избирателен списък в кметство Орлинци, община Средец за произвеждане на изборите за кмет на кметство Орлинци, община Средец на 14.10.2018

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 3 във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М:

  1. Място за обявяване на избирателният списък в кметство Орлинци, община Средец:

Секция №

адрес  

Място за обявяване на избирателния списък

№ 02-06-00-030

с.Орлинци

кметство на селото

 

      2. Избирателният списък да бъде разлепен на обявеното място до 23 септември  2018 година, съгласно чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал.2 от Изборния кодекс.
      3. ВРИД Кмет на кметството, при поискване от служители на общинската администрация, да предостави необходимото място за поставяне на избирателният списък, за извършване на справки от страна на гражданите.
       4. За периода до изборите – 14 октомври 2018 г., съхраняването на списъците и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на ВРИД Кмет на кметството.                     
       5. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез средствата за масово осведомяване.

       6. Препис от заповедта да се предостави на ОИК - Средец.
       7. Ръководство и контрол на заповедта възлагам на секретаря на Община Средец.

инж. Иван  Жабов  /п/

Кмет на Община Средец


е-община
Contact Us