27
сеп

По Проекта ще се реконструира старата сграда на бившето училище

По  Проекта ще  се реконструира старата сграда на бившето училище

GREEN: Growth, Responsibility, partnErship, Ecology, Nature 

INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey Programme PART II

Проект № 2014ТС16I5СВ005 – 2015 – 1 149 

 

        На 27.09.2017 г. от 11.00ч.  в  гр. Средец ще бъде направена символична „Първа копка”  по проект «ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа»  2014TC16I5CB005-2015-1-149, Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005

 

Общата цел на проекта е да допринесе за засилване на сътрудничеството в областта на устойчивото развитие на околната среда в района на трансграничното сътрудничество Пинархисар – Средец.

По  Проекта ще  се реконструира старата сграда на бившето училище в центъра на гр. Средец и района около нея с цел превръщането и в "Зелена къща" – Център за образование и работа в мрежа за устойчиво развитие.

Реконструкцията включва иновативни архитектурни техники (естествени зелени стени) тази сграда ще насърчи по-нататъшното развитие на зелената архитектура в региона. След реконструкцията на обекта, в сградата ще бъдат обособени   мултифункционална зала "Трансграничен зелен коридор" със склад и работен кабинет, 4 еко-клуба - "Еко-академия", "Зелено злато от Странджа",  "Бял щъркел" и "Еко-патрули". В проекта е предвидено сградата да бъде достъпна за хора с увреждания - предвижда специални места за хора с увреждания във всеки от еко-клубовете. Външната зона около "Зелената къща" също ще бъде подобрена - ще бъдат създадени специални ЗОНИ ЗА ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ и ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ.

В  дейностите на Проекта  е заложено управление на природните ресурси чрез съвместно обучение за трансгранично развитие на 140 младежи и 10 деца в неравностойно положение. Децата, обхванати в дейностите на клубовете "Зелено злато от Странджа" и "Бял щъркел"  ще работят за  опазване, възпроизводство и реинтродукция на шипоопашатите костенурки (Testudo hermanni), /защитена по Бернската конвенция и Закона за биологичното разнообразие на България/ върху специално поле в Зоната за опазване на зелените видове.  Предвижда се наблюдение на популацията на белия щъркел (Ciconia ciconia), неговото картографиране и създаване на база данни.

Клубовете, създадени по Проекта, "ЕКО -академия"  и ТУ "Еко-патрули" ще се включат в наблюдение на замърсяването на околната среда, картографиране на незаконните депа, организация на дейностите по отстраняване на отпадъци и др.

Общи дейности за всички клубове ще бъдат: снимки и видео, разработване на различни арт-инсталации на отпадъчни материали, свързани с проблемите на изменението на климата и опазването на природата. Целта е  да се популяризира устойчивото потребление и производство на храни, като се проведе  съвместна кампания Уоркшоп "ОФОРМЯНЕ НА БЪДЕЩЕТО – ПЪТУВАНЕ КЪМ ЗЕЛЕНОТО", създаване на Трансгранична Мрежа за устойчиво развитие, семинар за ТГС и Организиране и провеждане на "ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА" в Средец ,  което да повиши осведомеността сред жителите  за проблемите на изменението на климата и опазването на природата.

С реализацията на проект «ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа»  ще се осигури първоначален капацитет за съвместни действия в областта на устойчивото развитие чрез малки инвестиции в зелена инфраструктура през границата. Стратегията на проекта се основава на интегриран подход към устойчивото развитие (изменението на климата, устойчивото потребление и производство и опазването на природните ресурси) и ще доведе до подобряване на капацитета за защита на природата и управление на природните ресурси в община Средец и община Пинархисар.

 


Contact Us