27
сеп

Символична първа копка даде старт на дейностите по изграждане на "Зелена къща"

Символична първа копка даде старт  на дейностите по изграждане на

Днес кметът на община Средец  инж. Иван Жабов, заедно с представител на изпълнителя на строителната част направиха първата копка «Зелена къща" – Център за образование и работа в мрежа за устойчиво развитие.

Ремонтните дейности са  по проект «ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа»  2014TC16I5CB005-2015-1-149, Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005

По  Проекта ще  се реконструира старата сграда на бившето училище в центъра на гр. Средец и района около нея с цел превръщането и в "Зелена къща" – Център за образование и работа в мрежа за устойчиво развитие. Реконструкцията включва иновативни архитектурни техники (естествени зелени стени) тази сграда ще насърчи по-нататъшното развитие на зелената архитектура в региона. След реконструкцията на обекта, в сградата ще бъдат обособени   мултифункционална зала "Трансграничен зелен коридор" със склад и работен кабинет, 4 еко-клуба - "Еко-академия", "Зелено злато от Странджа",  "Бял щъркел" и "Еко-патрули". В проекта е предвидено сградата да бъде достъпна за хора с увреждания - предвижда специални места за хора с увреждания във всеки от еко-клубовете. Външната зона около "Зелената къща" също ще бъде подобрена - ще бъдат създадени специални ЗОНИ ЗА ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ и ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ. В  дейностите на Проекта  е заложено управление на природните ресурси чрез съвместно обучение за трансгранично развитие на 140 младежи и 10 деца в неравностойно положение. Децата, обхванати в дейностите на клубовете "Зелено злато от Странджа" и "Бял щъркел"  ще работят за  опазване, възпроизводство и реинтродукция на шипоопашатите костенурки (Testudo hermanni), /защитена по Бернската конвенция и Закона за биологичното разнообразие на България/ върху специално поле в Зоната за опазване на зелените видове.  Предвижда се наблюдение на популацията на белия щъркел (Ciconia ciconia), неговото картографиране и създаване на база данни. Клубовете, създадени по Проекта, "ЕКО -академия"  и ТУ "Еко-патрули" ще се включат в наблюдение на замърсяването на околната среда, картографиране на незаконните депа, организация на дейностите по отстраняване на отпадъци и др. Общи дейности за всички клубове ще бъдат: снимки и видео, разработване на различни арт-инсталации на отпадъчни материали, свързани с проблемите на изменението на климата и опазването на природата. Целта е  да се популяризира устойчивото потребление и производство на храни, като се проведе  съвместна кампания Уоркшоп "ОФОРМЯНЕ НА БЪДЕЩЕТО – ПЪТУВАНЕ КЪМ ЗЕЛЕНОТО", създаване на Трансгранична Мрежа за устойчиво развитие, семинар за ТГС и Организиране и провеждане на "ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА" в Средец ,  което да повиши осведомеността сред жителите  за проблемите на изменението на климата и опазването на природата.С реализацията на проект «ЗЕЛЕНО: растеж, отговорност, партньорство, екология, природа»  ще се осигури първоначален капацитет за съвместни действия в областта на устойчивото развитие чрез малки инвестиции в зелена инфраструктура през границата. Стратегията на проекта се основава на интегриран подход към устойчивото развитие (изменението на климата, устойчивото потребление и производство и опазването на природните ресурси) и ще доведе до подобряване на капацитета за защита на природата и управление на природните ресурси в община Средец и община Пинархисар. Общата цел на проекта е да допринесе за засилване на сътрудничеството в областта на устойчивото развитие на околната среда в района на трансграничното сътрудничество Пинархисар – Средец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact Us