16
май

ОБЩИНА СРЕДЕЦ СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ОБЩИНА СРЕДЕЦ СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

На 09.05.2019 г.  в Държавен фонд „Земеделие“ в гр. София, кметът на Община Средец инж. Иван Жабов, подписа административен договор № BG06RDNP001-7.002-0038-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Предмет на договора е изпълнението на проект № BG06RDNP001-7.002-0038 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

 Главна цел на проекта е: „Чрез предоставената фокусирана подкрепа, да се насърчи социалното приобщаване, намаляване на бедността  и икономическото развитие в община Средец“.

Специфична цел на проекта: Осигуряване на устойчива учебна среда в училищната база с рационално и ефективно прилагане на мерки, за подобряването й и привеждането й в съответствие  с всички нормативни изисквания за обекта в рамките на бюджета.

Очаквани резултати:

 - Положена топлоизолация по фасадите и подменена дограма, с цел повишаване енергийната ефективност на сградата.

 - Положена хидроизолация на част от  покрива и изграден дренаж с цел предотвратяване на влага и течове в сградата.

Обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 929 036,88 лв., от които 789 681,34 лв. европейско финансиране и 139 355,53 лв. национално финансиране.

Начало на проекта: 09.05.2019 г.

Край на проекта: 09.05.2022 г.


ОЩЕ НОВИНИ

12
апр
Contact Us