30
сеп

ОТЧЕТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОТЧЕТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Работата на кмета на общината инж. Иван Жабов и на общинската администрация през мандат 2015 – 2019 година беше насочена към изпълнение на поетите ангажименти и заложените цели и задачи в Програмата за управление 2015 – 2019 година.

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Средец. Структуриран е така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена на Общината.

 

Виж отчета от тук !


Contact Us