11
мар

Заповед № 136 / 09.03.2020 г.

Заповед № 136 / 09.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

НАРЕЖДАМ :

На територията на община Средец:

 

 1. Преустановяват се всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни, в които се събират много хора на закрито;
 2. Провеждането на планирани спортни мероприятия за възрастни на открито да се извършва без публика;
 3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
 4. Препоръчвам ограничаването на частни прояви с масов характер - на открито и на закрито;
 5. В общинска администрация, кметствата в населените места, социалните институции, културните  институции и образователните институции  до се отлагат приемните дни за граждани;
 6. Повишаване взискателността при провеждане на филтър, като сутрин  в детските заведения да се измерва температурата на децата от медицинските специалисти. При деца със съмнение за заболяване да не се допускат в колективите;
 7. Да се ограничи достъпът на външни лица в детските заведения и училища;
 8. В училищата да бъде въведен пропускателен режим за външните  лектори.
 9. Забранява се консултирането в консултативните социални услуги ЦОП, ДЦДУ, Общностен център, ЦСРИ, ЦРО;
 10. Забраняват се посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип;
 11. Да се  повишат мерките за биологична сигурност на служителите  обслужващи  клиенти  в Общинска администрация, Домашен социален патронаж, Кухня майка кетъринг „Средец“, ЦСЗГ,  ОП“ОГ“, ОП“ОБЧ“ и кметствата в населените;
 12. Всички общински и социални  институции, училища, детски заведения и общински предприятия, да предприемат мерки за почистване на помещенията с дезинфектанти 4 пъти дневно и редовно проветряване на помещенията;
 13. Препоръчвам ограничаването на посещенията и мероприятията в клубовете на пенсионера и пенсионерските организации на територията на Общината;
 14. На входовете в сградите общинска собственост да се осигури постелка напоена с дезинфектант;
 15. Забранявам във всички общински и социални  институции, училища, детски заведения и общински предприятия допускането до работните места на болни служители;
 16. Директорът на ОП“ОБЧ“ да планира обработка през нощта с дезинфектанти на автобусните спирки в града.

 

Всички мерки остават в сила до второ нареждане.

 

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис за изпълнение на Директори на дирекции в общинска администрация,  Кметове и кметски наместници на населени места, Директор ОП“ОГ“, Директор ОП“ОБЧ“, Главен счетоводител СДЗ, Главен счетоводител „Образование“, Директори но училища, Директори на детски заведения, Директори и Управители на социални и културни институции, Председатели на пенсионерски клубове и пенсионерски организации, Председатели на спортни клубове.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Заместник кмет и Секретар на община Средец  

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


ОЩЕ НОВИНИ

12
апр
Contact Us