13
мар

Заповед № 166 / 13.03.2020 г.

Заповед № 166 / 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

НАРЕЖДАМ :

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Средец  до   29.03.2020 г.: 

  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите,  в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването.
  2. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно - организационната им форма.
  3. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни  - концерти, музеи, конференции,  спортни  центрове, фитнес-зали и други,  включително и тези, разположени в обекти, които не са собственост на Общината.
  4. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  5. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации и свижданията във всички лечебни заведения.
  6. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

Настоящата заповед да се публикува на сайта на община Средец и връчи на всички заинтерисовани лица.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретар, Звено «Общински ред и сигурност» и  Главен експерт Здравеопазване на община Средец.        

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


ОЩЕ НОВИНИ

12
апр
Contact Us