20
мар

Заповед № 177/20.03.2020 год.

Заповед № 177/20.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и  във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

НАРЕЖДАМ :

На територията на община Средец:

 1. Въвеждам вечерен час  от 20:00 часа до 07:00 часа  за малолетни и непълнолетни лица. След този час могат да излизат извън домовете си само с родител, настойник, баба или дядо.
 2. При нарушение на т.1 на родителите или настойниците налагам наказание  глоба от 50 лв., при повторно нарушение налагам глоба в размер на 100 лв. съгласно чл.15 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец .
 3. Забранявам  достъпа за малолетни и непълнолетни лица до фитнес площадките, детските площадки, дворните пространства на детските заведения, училищата и спортната зала.
 4. Преустановявам  ползването на вендинг машини за кафе и топли напитки, разположени на открити и закрити обществени места.
 5. Директорът на ОП“ОБЧ“ да предприеме действия за дезинфекциране на улиците,  детските площадки, пространствата пред търговските обекти, автобусните спирки, около контейнерите за битови отпадъци и контейнерите за разделно събиране на отпадъци.
 6. Управителите на търговски обекти да предприемат мерки за осигуряване на социалната дистанция от минимум един метър между посетителите, както и за предотвратяване струпване на хора в търговските обекти и пространствата пред тях, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито като задължително, следва:
 • Да осигурят строг пропускателен режим на входа, който да гарантира:
  За обекти с търговска площ до 25 кв. м – по 1 /един/ посетител
  За обекти с търговска площ над 25 кв. м – максимум 3 /трима/ посетителя;
 • Да създадат организация за дезинфекциране на всеки 3 часа на често докосвани площи и повърхности,  кошници за пазаруване, постерминали и пространствата около касите;
 • Да осигурят предпазни средства на служителите си.
 1. Възрастните хора над 60 години да посещават хранителните магазини и аптеки само от 8:30 до 10:30 часа.
 2. Забранява се събирането на групи на обществени места - улици, площади, стадиони, градинки, паркове, детски и спортни площадки и други.

 

 

Всички мерки остават в сила до второ нареждане.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтерисовани лица и да се съобщи на населението на община Средец чрез сайта на община Средец и  страницата във фейсбук на община Средец

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началник Звено “Общински ред и сигурност“.

 

 

 

Николина Дамбулова

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №174/18.03.2020год.

 

 


ОЩЕ НОВИНИ

Contact Us