23
мар

Заповед № 182/23.03.2020 год.

Заповед  № 182/23.03.2020 год.

На основание чл. 44,ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и  във връзка с обявеното на извънредно положение върху цялата територия на Република България и с цел ограничаване на опасността от разрастващата се пандемия  от COVID-19

ЗАПОВЯДВАМ:

На територията на община Средец:

 

  1. Забранявам изхвърлянето на битови отпадъци, освен на определените за това места. Изхвърлянето да се извършва само в контейнерите и казаните предназначени за тази цел.
  2. Забранявам ровенето в контейнерите, казаните и кошчетата за отпадъци.
  3. Забранявам всякакви действия с които се замърсяват улиците,  тротоарите, площада, парка и зелените площи.
  4. На нарушителите да се налагат санкции по реда на чл.62 и чл.64 от Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Средец .

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтерисовани лица и да се съобщи на населението на община Средец чрез сайта на община Средец и  страницата на община Средец във фейсбук

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началник Звено “Общински ред и сигурност“.

 

Инж. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец 

 

 


ОЩЕ НОВИНИ

Contact Us