09
апр

Заповед № 211/09.04.2020 год.

Заповед  № 211/09.04.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и Заповед № РД-01-179/06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на страната и с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

НАРЕЖДАМ :

  1. Разрешавам дейността на общински пазар в гр. Средец. Давам достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.
  2. Обособявам терен за продажба на продукцията описана в т.1 на ул. „Цвятко Радойнов“ 13Б (стария кооперативен пазар).
  3. Определям работно време на общински пазар от понеделник до събота включително от 8:00 часа до 16:00 часа.
  4. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач и предотвратяване струпването на хора, въвеждам  необходимите за целта мерки:

4.1       Определям задължително еднопосочно движение в рамките на пазара; 

4.2       Осигурявам персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

4.3       Храните да се предпазват от вторично замърсяване при предлагането им;

4.4       Да се спазва дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;

4.5       Да се ползват  предпазни средства от продавачи и потребители; 

4.6       Да се спазва лична хигиена и дезинфекция.

Заповедта влиза в сила от 13.04.2020 год. за периода на обявеното извънредно положение.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтерисовани лица и да се съобщи на населението на община Средец чрез сайта на община Средец.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор дирекция МПОС и  Началник Звено “Общински ред и сигурност“.

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


ОЩЕ НОВИНИ

Contact Us