01
юни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.168-0001 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „АТАНАС МАНЧЕВ“, „БЕНКОВСКИ“ И „СЕПТЕМВРИЙЦИ“

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.168-0001 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „АТАНАС МАНЧЕВ“, „БЕНКОВСКИ“ И „СЕПТЕМВРИЙЦИ“

 

На 22.05.2020 г., Община Средец и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168-0001-С01  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие  на селските райони 2014-200, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ е на  стойност 179 880,26  лв. без ДДС – 100%  от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца от подписване на договора.

Основната цел на проекта е качествено и трайно подобряване на уличната мрежа в град Средец, за създаване на по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението, подобряване на  средата и условията за живот, повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на града, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване качеството на настилката.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Изградена нова пътна настилка, включително пътна основа, монтаж на нови бордюри по ул.  „Септемврийци с дължина 167,12 м., ул. „Бенковски“ и ул. „Атанас Манчев“ с обща дължина 300,98 м.


ОЩЕ НОВИНИ

12
апр
Contact Us