01
юни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001 - 8.002-0002 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ В ОГТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ“

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА ПРОЕКТ  №  BG06RDNP001 - 8.002-0002  „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ В ОГТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ“

 

 

На  06.04.2020 г., Община Средец и Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 - 8.002-0002 – С01 Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“ Програма за развитие  на селските райони 2014-200, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект № BG06RDNP001 - 8.002-0002  Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“ е на  стойност 433 007,09  лв. без ДДС – 100%  от стойността на одобрения проект.  

Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца от подписване на договора.

Основната цел на проекта:

 С изпълнението на предвидените дейности се цели да се  постигне навременно възобновяване на освободените площи с желани, подходящи дървесни видове. Ще се предотврати зачимяване на площта или нейното обрастване с храстови и инвазивни пионерни видове, които ще са конкурентна растителност за желаните и ценни местни дървесни видове, или ще е невъзможно или оскъпено изкуственото залесяване. Ще се повиши устойчивостта на гората на болести, вредители и пожари.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и вредители, на територията на община Средец, собственост но община Средец, което ще бъде  извършено на площ от 677  дка, в 16  подотдела, чрез следните горски лесокултурни дейности:

      -почистване, почвоподготовка, закупуване, транспортиране и временно съхранение на фиданки – благун и цер, и залесяване на широколистните фиданки.

   Залесяването обхваща общински горски територии на община Средец в землищата на с. Пънчево, с. Момина църква, с. Радойново, с. Кубадин и с. Факия.


Contact Us