08
дек

73 нови работни места в социални услуги и заетост разкри Община Средец

73 нови работни места в социални услуги и заетост разкри Община Средец

С  програми и проекти за осигуряване на работа и доходи на хора, търсещи реализация в сферата на социалните услуги, в  условията на коронакризата и влиянието ѝ върху пазара на труда, община Средец е разкри 73 работни места.

12 безработни лица са започнали работа по Проект: BG05M9OP001-2.073-0001-C01 „За по-добър живот в община Средец", процедура BG05M9OP001-2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020г., проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“ , процедура BG05M9OP001-2.101 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” са наети 9 безработни лица.

19 са хората, които ще получат подкрепа по  Проект: BG05M9OP001-2.045-0001-C01 „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“. Проекта е финансиран от ВОМР, МИГ Средец, с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС.

По реда на Закона за личната помощ от месец декември 2020 г. са сключени трудови договори с 33 безработни лица, които ще работят като лични асистенти и   ще оказват подкрепа на помагат на хора в невъзможност за самообслужване.


ОЩЕ НОВИНИ

Contact Us