14
ное

Покана за обществена поръчка

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци, община Средец, област Бургас уведомява, че на 14.11.2012г. в АОП, под номер 9008684/14.11.2012г. е публикувана публична покана за представяне на оферти с предмет: Доставка на хляб по предварителни заявки за ученици в ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " с.Загорци, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1:: Доставка на хляб за учениците в ОУ" Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци

Прогнозна стойност на поръчката 4 496,00 лв.

Период на доставките:15.09.2012 г – 21.05.2013 г.; 15.09.2013 г. – 21.05.2014 г. и от 15.09.2014 г. до 31.12.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: до 14:00 часа на 27.11.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адрес:ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци, община Средец, област Бургас  тел:05553/ 23-24.

За въпроси и допълнителна информация: Стамена Дякова - директор, тел: 0885698303.

ID:9008684

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9008684 - Публична покана в АОП


Contact Us