17
апр

Публична покана

Обществената поръчка е с предмет:“Доставка на материали и консумативи за нуждите на СОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Средец, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и консумативи” Обособена позиция № 2 „Доставка на образователни материали, материали свързани с изобразително и приложно изкуство, специфични аксесоари за танцово и театрално изкуство” Видовете артикули и количества  – обект на доставка в настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническа спецификация /Приложение № 1, № 2, №3/ Обществената поръчка се финансира със средства по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG051PO001-4.1.05-0065 „Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец” при СОУ „Св.св.  Кирил и Методий” гр. Средец и проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, както и с бюджетни средства       


http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014527 - Линк на покана в АОП

Документация:


Contact Us