22
юни

Обява за обществена поръчка

Избор на изпълнител за осъществяване на “Транспортна услуга за товарене, превоз и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на Община Средец.” по обособени позиция: 1. За разстояние до 40 км.; Обособена позиция 2. За разстояние над 40 км.;

 

Виж обявата в АОП - ID: 9065548

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 29.06.2017 г.               Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 30.06.2017 г.               Час: 14:00

 

Съобщение от 04.07.2017 г.: С оглед обстоятелството, че предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката са равни, а критерият за оценка е „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП  на 07.07.2017год . от 15:00 часа да се проведе публичен жребий между участниците класирани на първо място.

 

 Contact Us