06
юли

Обява за обществена поръчка

Предмет на поръчката: „Основен ремонт на обекти от IV-класна пътна мрежа, разположена на територията на Община Средец“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 –„Основен ремонт на път BGS 3233 /ІІІ-908,м.Босна-Варовник/ - Богданово – участък с. Варовник - с.Богданово“ Обособена позиция №2 – „Основен ремонт на път JAM 2005 /ІІІ-7906, Вълчи извор - Газостанция /Горска поляна - Граница община (Болярово - Средец) – Момина църква - Факия / BGS2235 - участък Факия – Момина църква“ Обособена позиция №3 – “Основен ремонт на път BGS 3238 / BGS 3240, Бистрец - Синьо камене/ Бистрец-Кубадин -участък Бистрец – Кубадин“ Понятието „основен ремонт“ е обстойно дефинирано от законодателя в § 5. т.42 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията: "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. С изпълнението на основен ремонт на подобектите се предвижда подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци и подобряване на пътната и уличната инфраструктура. За отстраняване на възникналите повреди и за поддържане на транспортно – експлоатационните качества на общинските пътища в съответствие с нормативните изисквания в тази област, се провеждат комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътя. При основния ремонт се възстановяват носимоспособността,равността и сцепителните качества на пътната настилка; сигурността на пътните съоръжения; ефективното действие на отводнителните съоръжения;вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка; предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя. Работи по основен ремонт на пътища: • Изкопни работи; • Направа основа от несортиран трошен камък; • Направа на основа от битумизиран трошен камък; • Полагане на бетонови бордюри; • Машинно полагане на асфалтови смеси; • Направа на бетонови настилки; • Направа на тротоари от бетонови плочи; • И всички други работи посочени в Сметки 1,2 и 3 от Техническите спецификации Ремонт на пътни принадлежности и съоръжения • Направа или ремонт на парапети; • Направа или ремонт на еластична предпазна ограда; • И всички други работи посочени в Сметка 4 от Техническите спецификации Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. • При аварийни ситуации се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, и др.) В предмета на поръчката е включено също: • Изработване на проекти (работни или технически) - при възникнала необходимост. Работите по основен ремонт на обекти от IV-класна пътна мрежа, разположена на територията на Община Средец ще се възложат с възлагателно писмо от Възложителя, придружено от предварителна количествено стойностна сметка.

 

Виж обявата в АОП - ID: 9066017

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 24.07.2017 г.    Час: 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:

ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 25.07.2017 г. В 14:00 ЧАСА В ЗАЛА 202 В СГРАДАТА НА OБЩИНА СРЕДЕЦ


Contact Us