26
сеп

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по основен ремонт на улична мрежа в гр.Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по основен ремонт на на четири подобекта: 1. Основен ремонт на ул."Дунав" 2. Основен ремонт на ул."Георги Кирков" 3. Основен ремонт на ул."Тодор Павлов" 4. Основен ремонт на ул."Димитър Благоев" "Основен ремонт" на строеж включва частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация към документацията за участие.

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-049682/26.09.2017 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 806910

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

 

Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 „а" Предмет на поръчката, количество и/или обем: : „Основен ремонт на уличната мрежа на гр. Средец ". Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по основен ремонт на улична мрежа в гр.Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по основен ремонт на на четири подобекта: 1. Основен ремонт на ул."Дунав" 2. Основен ремонт на ул."Георги Кирков" 3. Основен ремонт на ул."Тодор Павлов" 4. Основен ремонт на ул."Димитър Благоев" "Основен ремонт" на строеж вкл. частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. С изпълнението на основен ремонт на подобектите се предвижда подобряване на транспортно – експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци, подобряване на уличната инфраструктура и осигуряване на жителите на нормален достъп до третокласната пътна мрежа. За отстраняване на възникналите повреди и за поддържане на транспортно – експлоатационните качества на уличната инфраструктура в съответствие с нормативните изисквания в тази област, се провеждат комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на улиците. При основния ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и сцепителните качества на пътната настилка; ефективното действие на отводнителните съоръжения; вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка; предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на улиците. Работи по основен ремонт на улиците: • Изкопни работи; • Направа основа от несортиран трошен камък; • Направа на основа от битумизиран трошен камък; • Полагане на бетонови бордюри; • Машинно полагане на асфалтови смеси; • Направа на бетонови настилки; • Направа на тротоари от бетонови плочи и павета; • И всички други работи посочени в Сметки 1,2 и 3 от Техническите спецификации Принадлежности на пътя • Повдигане на съществуващи РШ и улични оттоци • Нови РШ и улични оттоци • Вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка • И всички други работи посочени в Сметка 4 от Техническите спецификации В предмета на поръчката е включено също: • Изработване на проекти (работни или технически) - при възникнала необходимост. Работите по основен ремонт на уличната мрежа в гр.Средец ще се възложат с отправен от Възложителя към Изпълнителя писмен документ /възлагателно писмо/. Възлагателното писмо следва да съдържа минимум следната информация: • Конкретизиране на определен подобект и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително ремонтните работи, предмет на договора. • Вида и количеството на СМР, срока и мястото на изпълнение и др. • Определен от Възложителя срок, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/ със остойностени СМР по единични цени, предложени от него в Ценовото предложение към офертата и приети от Възложителя, които са неразделна част от договора за изпълнение . Конкретните видове и количества ремонтни строително - монтажни работи, броят и честотата на възлагателните писма се определят в зависимост от конкретната необходимост на Възложителя и в рамките на бюджетните му възможности, както и съгласно стойността на договора за изпълнение.

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-049653/26.09.2017 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 806886

 

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 02/11/2017 (дд/мм/гггг)   

17:00 (чч:мм)

 

Условия за отваряне на офертите 03/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)
град Средец, пл.България№8, зала 202

 

До участниците в обществена поръчка с предмет: 

„Основен ремонт на уличната мрежа на гр. Средец"

Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 01.12.2017 год. от 15:00 часа в зала 202, в сградата на Община Средец

 

Информация за сключен договор: Е-31-00-002698/15.01.2018 г.
Уникален идентификационен номер на документа: 824507
 


Contact Us