20
фев

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

 

Предвижда се рехабилитация и реконструкция на следните обекти:ул. „ Васил Коларов " с приблизителна дължина 1101 м.- проектна скорост — Vnp=50 km/h.,категория на обекта - 3-та.,клас на улицата - IV клас; ул. „Димитър Благоев" с приблизителна дължина 261 м.,проектна скорост - Vnp=40 km/h,категория на обекта - 3-та,клас на улицата - V клас; Обръщало при ул„Васил Коларов " с приблизителна дължина 111 м.,:проектна скорост - Vnp=30 km/h Категория на обекта - 3-та,Клас на улицата –VI клас; Ул „Лиляна Димитрова" с приблизителна дължина 249м., Проектна скорост-Vnp=40 km/h,Категория на обекта - 3-та Клас на улицата -V клас

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-010146/20.02.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 831037

 

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

 

Предвижда се реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Средец в пълен обем, включващо подмяна на съществуващите паважни настилки по част от разработваните улици с асфалтова конструкция, както и изграждането на нови асфалтови настилки на улиците със съществуващи, но износени такива., както следва: ул. Васил Коларов - 11 151,92 кв.м., ул. Димитър Благоев - 2279, 74 кв. м., ул. Лиляна Димитрова - 1746,38 кв. м., както и на обръщало по ул. Васил Коларов - 1289,24 кв. м. Към реконструкцията на улиците са вкючени и реконструкция на тротоарите по съответните улици, а именно: ул. Васил Коларов - 4002,00 кв.м., ул. Димитър Благоев - 1450,00 кв. м., ул. Лиляна Димитрова - 977,00 кв. м., както и на обръщало по ул. Васил Коларов - 293 кв. м. Улица Васил Коларов има директна свързаност с Републикански път II - 79.

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-010145/20.02.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 831036

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-011220/26.02.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 831955

 

Изтеглете технически проект от тук

 

Съобщение: Ценовите предложения на участниците, ще бъдат отворени на 01.06.2018 г. в 15:30 часа в зала 202 в сградата на Община Средец


Contact Us