13
апр

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на три подобекта: 1.Обект ремонт на път с.Голямо Буково - с.Кирово - с.Белеврен - с.Граничар; 2. Обект ремонт на път с. Факия - с.Долно Ябълково - с.Горно Ябълково; 3.Обект ремонт на път гр.Средец - с.Белила - с.Проход - с.Кубадин

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-022764/13.04.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 842156

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на три подобекта: 1. Обект ремонт на път с.Голямо Буково - с.Кирово - с.Белеврен - с.Граничар BGS 2242 /ІІІ -908,м.Босна-п.к.ІІ-79/ участък с.Г.Буково -с.Кирово -с.Граничар BGS 2243 / BGS 2242 ,Голямо Буково -Граничар/Кирово -Белеврен участък с.Кирово -с.Белеврен 2. Обект ремонт на път с. Факия - с.Долно Ябълково - с.Горно Ябълково - BGS 2235 /ІІ - 79 Голямо Крушево -Средец/ -Факия -Горно Ябълково участък с.Факия- с. Горно Ябълково BGS 2236 /BGS 2235,Факия -Горно Ябълково/-Долно Ябълково, участък разклон с. Долно Ябълково 3. Обект ремонт на път гр.Средец - с.Белила - с.Проход - с.Кубадин BGS 2241 /ІІІ - 795,п.к.Вълчаново -Драка/-Проход-Белила-Средец BGS 2240 /ІІІ - 795,п.к.Вълчаново -Драка/ -Бистрец-BGS 2234 Участък Средец-Белила -Проход-Бистрец

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-022790/13.04.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа:842179

 

До всички участници: 

Ценовите предложения на участниците в процедурата ще бъдат отворени на 12.06.2018год. в 13:00 часа в зала 202 в сградата на Община Средец.


Contact Us