04
май

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по основен ремонт на улична мрежа в гр.Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по основен ремонт на ул.Христо Ботев, град Средец Работи по основен ремонт на улицата: • Изкопни работи; • Направа основа от несортиран трошен камък; • Направа на основа от битумизиран трошен камък; • Полагане на бетонови бордюри; • Машинно полагане на асфалтови смеси; • Направа на бетонови настилки; • Направа на тротоари от бетонови плочи и павета; • И всички други работи посочени в Сметки 1,2 и 3 от Техническите спецификации Принадлежности на пътя • Повдигане на съществуващи РШ и улични оттоци • Нови РШ и улични оттоци • Вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка • И всички други работи посочени в Сметка 4 от Техническите спецификации

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-026993/04.05.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 845604

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по основен ремонт на улична мрежа в гр.Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по основен ремонт на ул.Христо Ботев, град Средец, В обхвата е са включени следните: Работи по основен ремонт на улицата: • Изкопни работи; • Направа основа от несортиран трошен камък; • Направа на основа от битумизиран трошен камък; • Полагане на бетонови бордюри; • Машинно полагане на асфалтови смеси; • Направа на бетонови настилки; • Направа на тротоари от бетонови плочи и павета; • И всички други работи посочени в Сметки 1,2 и 3 от Техническите спецификации Принадлежности на пътя • Повдигане на съществуващи РШ и улични оттоци • Нови РШ и улични оттоци • Вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка • И всички други работи посочени в Сметка 4 от Техническите спецификации

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-026992/04.05.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 845603

 

Разяснение по процедура: До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 06.06.2018г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу действия на Възложителя по процедуратаq с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП  всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по основен ремонт на улична мрежа в гр.Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по основен ремонт на ул.Христо Ботев, град Средец Работи по основен ремонт на улицата: • Изкопни работи; • Направа основа от несортиран трошен камък; • Направа на основа от битумизиран трошен камък; • Полагане на бетонови бордюри; • Машинно полагане на асфалтови смеси; • Направа на бетонови настилки; • Направа на тротоари от бетонови плочи и павета; • И всички други работи посочени в Сметки 1,2 и 3 от Техническите спецификации Принадлежности на пътя • Повдигане на съществуващи РШ и улични оттоци • Нови РШ и улични оттоци • Вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка • И всички други работи посочени в Сметка 4 от Техническите спецификации

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-037028/26.06.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 853822

 

01.08.2018 г. Съобщение до участниците: Ценовите предложения на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 03.08.2018 г. 15:00 часа в зала 2 в сградата на общината Средец


Contact Us