11
май

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на четири подобекта: 1. Обект- ремонт на местен път гр.Средец- с. Росеново; BGS2244 /ІІ-79, Средец-Росеново/ 2. Обект ремонт на част от път BGS 2235 / ІІ-79, Голямо Крушево-Средец/- Факия – Горно Ябълково; BGS 2235 / ІІ-79, Голямо Крушево-Средец/- Факия 3. Обект ремонт на път BGS 3237 /ІІ-79,Голямо Крушево-Средец/- Пънчево 4. Обект ремонт на част от път BGS 2230 /ІІ-53, Зорница – Средец/ Загорци – / BGS 2050/ с. Загорци – BGS 2050

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-027997/11.05.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 846389

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на СМР по текущи ремонти на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Средец. В обхвата на поръчката е включено изпълнението на СМР по текущ ремонт на четири подобекта:1. Обект- ремонт на местен път гр.Средец- с. Росеново; BGS2244 /ІІ-79, Средец-Росеново/ 2. Обект ремонт на част от път BGS 2235 / ІІ-79, Голямо Крушево-Средец/- Факия – Горно Ябълково; BGS 2235 / ІІ-79, Голямо Крушево-Средец/- Факия 3. Обект ремонт на път BGS 3237 /ІІ-79,Голямо Крушево-Средец/- Пънчево 4. Обект ремонт на част от път BGS 2230 /ІІ-53, Зорница – Средец/ Загорци – / BGS 2050/ с. Загорци – BGS 2050 2. Обект ремонт на път с. Факия - с.Долно Ябълково - с.Горно Ябълково; 3.Обект ремонт на път гр.Средец - с.Белила - с.Проход - с.Кубадин Подробно описание на дейностите са разписани в техническата спецификация и документацията за участие

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-027998/11.05.2018 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 846390

 

"Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 22.06.2018 г., 14:00 часа в зала 202 в сградата на Община Средец."


Contact Us