03
юли

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Изх. № 92-00-673 /03.07.2018 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Във връзка с кандидатстване на Община Средец за безвъзмездна финансова помощ по ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.006– ПЛОЩИ  „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ съгласно Заповед № РД09-231 от 09.03.2018 г.   за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Мярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” и на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите индикативна оферта за изпълнение на дейности по СМР за проект: „Обновяване на пл. България гр. Средец, община Средец“ 

Всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.

Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:

1. Представяне на участника – Образец № 1;

2. Техническо предложение – Образец № 2;

3. Ценово предложение с остойностена КС/Приложение №1/ и посочен ДДС- Образец № 3;

4. Документ, доказващ, че участниците са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от 4-та (четвърта) категория /или по-висока/, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Забележка: На основание т.7, раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедури чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006– Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство. Оферентите следва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни или монтажни работи от първа група, четвърта категория /или по-висока/, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласнозаконодателството на държавата членка, в която са установени.

При изготвяне на индикативната оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в пазарните консултации може да промени, допълни или оттегли офертата си.

            Индикативната оферта се подава лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 17:00 ч. на 10.07.2018 г. на адрес: гр. Средец ,община Средец, обл. Бургас, пл. „България“  №8

Офертата се представя в запечата непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Офертата следва да представите в два оригинала на хартиен носител и количествено-стойностни сметки на електронен носител във формат „xls“.

Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинални или копия, заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Индикативни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Приложения към настоящата покана:

1. Техническа спецификация;

2. Представяне на участника – Образец № 1;

3. Техническо предложение – Образец № 2;

4. Ценово предложение – Образец № 3;

5. КС – Приложение №1 към Образец № 3;

 

С уважение,

 

ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 


Contact Us