06
юли

Обява за обществена поръчка - Оттеглена

Предмет на поръчката: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, с който възнамерява да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

ID на поръчката: 9078189

 

Срок за получаване на офертите
Дата: 12.07.2018 г.  17:00 ч.

 


Contact Us