06
авг

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Изх. 12-00-339/06.08.2018 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         Във връзка с кандидатстване на Община Средец за безвъзмездна финансова помощ, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с проект „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, ви отправяме покана да представите оферта за лесокултурната дейност „Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия“. Същата моля да бъде изготвена в два еднообразни екземпляра и да съдържа:

  1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
  2. Оферта по образец, съответстваща на тази в настоящето запитване;
  3. Ценово предложение, ведно с КСС с описание на ДДС;
  4. Срок на валидност на офертата;
  5. Дата на издаване на офертата;
  6. Подпис и печат на офертата.

 

            Моля, офертата да бъде представена на хартиен и електронен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена в два екземпляра на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:00 часа на 13.08.2018 г., по поща/куриер, с обратна разписка, на адрес: гр. Средец, община Средец, обл. Бургас, пл. „България“ №8 или доставена лично.

            Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност -  факс  и електронен адрес.

            Моля, да ни уведомите дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програмата за развитие на селските райони.

      Когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

 

     Вид на инвестицията - почистване на площи в гори,пострадали от пожари и други природни бедствия.

     Подробна информация за параметрите на инвестицията и описание виж в приложената КС.

 

Приложения към настоящата покана:

  1. Оферта ведно с ценово предложение;
  2. КС /техническа спецификация/– Приложение1.

 

 

 

С уважение,

 

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

съгл. Заповед №615/03.08.2018 г.

на Кмет на община Средец


Contact Us