24
юли

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмета на обществената поръчка включва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за сезон 2019-2020 година, подробно разписани в техническата спецификация и по посочените от Възложителя маршрутни разписания, които са неразделна част от документацията и са публикувани в ектронното досие на поръчката в раздел "Профил на купувача"

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-044162/24.07.2019 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 924084

Дата на вписване/публикуване: 24.07.2019 г.

 

 

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмета на обществената поръчка включва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за сезон 2019-2020 година, подробно разписани в техническата спецификация и по посочените от Възложителя маршрутни разписания, които са неразделна част от документацията и са публикувани в ектронното досие на поръчката в раздел "Профил на купувача"

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-044162/24.07.2019 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 924083

Дата на вписване/публикуване:  24.07.2019 г.

 

Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени на 26.08.2019год. в 15:00часа в зала 202 в сградата на Община Средец.


Contact Us