06
авг

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Изх. №12-00-317/06.08.2019 Г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с кандидатстване на Община Средец за безвъзмездна финансова помощ по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, и на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите оферта за изпълнение на следната услуга:

„Упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ при изпълнение на  СМР по процедура № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., за проект: „Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“. 

 

Всяка  оферта следва да има следното минимално съдържание:

1. Име и адрес на оферента, ЕИК;

2. Техническа спецификация съответстваща на тази в настоящото запитване (Съгласно Приложение 1)

3. Ценово предложение с  описание ДСС (Приложение 2);

4. Срок на валидност на офертата;

5. Дата на издаване на офертата;

6. Подпис  и печат на офертата.

 

  Съгласно публикувани Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец –  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., за определяне стойността на разхода за извършване на услугата, с който се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

 

При изготвяне на  офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в пазарните консултации може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата да бъде изготвена на официална бланка на представляващото от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде доставена  лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 17:00 ч. на 13.08.2019 г. на адрес: гр. Средец ,община Средец, обл. Бургас, пл. „България“  №8

Офертата се представя в запечата непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Офертата следва да представите в оригинал на хартиен  и електронен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.

Моля, да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Индикативни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Вид на инвестицията – Услуга

Настоящата обява е публикувана  в профила на купувача на община Средец на следния адрес:   http://sredets.bg/publicOrders.php

 

 

Приложение:

1. Техническа спецификация – Приложение 1;

2. Ценово предложение – Приложение 2;

 

 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.

 


Contact Us