08
авг

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Изх. №12-00-323 /08.08.2019 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с кандидатстване на Община Средец за безвъзмездна финансова помощ по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, и на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите индикативна оферта за изпълнение на дейности по СМР за проект: „Текущ ремонт на покрив на Читалище „Христо Ботев – 1927 г.“ УПИ ІІ, кв. 26, с. Загорци, община Средец.

Всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за дейностите, за които имат необходимата квалификация, компетентност и отговарят на законовите изисквания за изпълнението им.

Всяка индикативна оферта следва да има следното минимално съдържание:

1. Представяне на участника – Образец № 1;

2. Техническо предложение – Образец № 2;

3. Ценово предложение с остойностена КС /Приложение №1/ и посочен ДДС – Образец № 3;

Забележка: На основание  раздел 14.3. „Изисквания за основателност и обосноваване на разходите от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Стратегия на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „МИГ Средец, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони., оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство. Оферентите за строително-монтажни работи, местни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни или монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При изготвяне на индикативната оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в пазарните консултации може да промени, допълни или оттегли офертата си.

            Индикативната оферта се подава лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 17:00 ч. на 15.08.2019 г. на адрес: гр. Средец ,община Средец, обл. Бургас, пл. „България“  №8

Офертата се представя в запечата непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Офертата следва да представите в два оригинала на хартиен носител и количествено-стойностни сметки на електронен носител във формат „xls“.

Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинални или копия, заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника. Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето, представляващо участника. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Индикативни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат разглеждани.

 

Приложения към настоящата покана:

1. Техническа спецификация;

2. Представяне на участника – Образец № 1;

3. Техническо предложение – Образец № 2;

4. Ценово предложение – Образец № 3;

5. КС – Приложение №1 към Образец № 3;

 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.


Contact Us