19
авг

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Изх. № 3/19.08.2019 Г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с кандидатстване на Народно читалище „Светлина – 1906г.“ село Момина църква, община Средец за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.197 - „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – Подход „Водено от общностите местно развитие“., и на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, Ви отправяме покана да представите оферта за изпълнение на следните услуги, съгласно техническа спецификация, а именно:

 

Дейност/ Услуга/ Продукт

Технически параметри/спецификации

Количество

Цена

1.

Изработка на аксесоари за народни носии и детски народни носии

 

Изработка на:

-          Зелени забрадки с бродерия;

-          Червени забрадки с бродерия;

-          Дамска риза с бродирани ръкави;

-          Дамски обувки;

-          Дамска риза с буфан ръкави;

-          Пафти;

-          Гривни;

-          Детски народни носии

 

12бр.

12бр.

 

12бр.

 

12бр.

12бр.

12бр.

12бр.

6бр.

 

 

 

 

Всяка  оферта следва да има следното минимално съдържание:

1. Име и адрес на оферента, ЕИК;

2. Техническа спецификация съответстваща на тази в настоящото запитване и ценово предложение с описание на ДДС (Съгласно Приложение 1)

3. Срок на валидност на офертата;

4. Дата на издаване на офертата;

5. Подпис  и печат на оферента.

 

  Съгласно публикувани Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури чрез подбор BG06RDNP001-19.197 - „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – Подход „Водено от общностите местно развитие“, за определяне стойността на разхода за извършване на услугата, с който се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

При изготвяне на  офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в пазарните консултации може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата да бъде изготвена на официална бланка на представляващото от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни бъде доставена  лично, чрез упълномощено лице, чрез куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 17:00 ч. на 26.08.2019г. на адрес: 8320 с. Момина църква, община Средец, област Бургас, НЧ „Светлина – 1906г.“

Офертата се представя в запечата непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Офертата следва да представите в оригинал на хартиен  и електронен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.

Моля, да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Индикативни оферти, неотговарящи на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Вид на инвестицията – Услуга и доставка

Настоящата обява е публикувана  в профила на купувача на община Средец на следния адрес:   http://sredets.bg/publicOrders.php

 

 

Приложение:

1. Оферта с техническа спецификация и ценово предложение – Приложение 1;

 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни. 


Contact Us