25
сеп

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в извършване на ремонт на сграда на училище за начално образование в УПИ I в кв. 49а по плана на гр. Средец, с РЗП 515,4кв.м. На посоченото по-горе място има съществуваща едноетажна сграда с Г-образна форма, която е била училище за начално образование. Ремонтът и преустройството на сградата ще осигурят условия за функциониране на сградата съобразно плановете на община Средец. Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекти – общинска собственост, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-057338/25.09.2019 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 935104

Дата на вписване/публикуване: 25.09.2019 г.
 

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в извършване на ремонт на сграда на училище за начално образование в УПИ I в кв. 49а по плана на гр. Средец, с РЗП 515,4кв.м. На посоченото по-горе място има съществуваща едноетажна сграда с Г-образна форма, която е била училище за начално образование. Ремонтът и преустройството на сградата ще осигурят условия за функциониране на сградата съобразно плановете на община Средец. Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекти – общинска собственост, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-057336/25.09.2019 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 935103

Дата на вписване/публикуване: 25.09.2019 г.


Изтегли чертежите от тук !

Отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде на 26.11.2019год. в 15:30ч.


Contact Us