01
окт

Документация

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в основен ремонт на уличното платно на 6 /шест/ улици в гр. Средец в пълен обем, включващо подмяна на съществуващите паважни настилки по част от разработваните улици с асфалтова конструкция, както и изграждането на нови асфалтови настилки на улиците със съществуващи, но износени такива, както следва: • Подобект „Основен ремонт на ул. „Тодор Байлов" • Подобект „Основен ремонт на ул. „Янтра" • Подобект „Основен ремонт на ул. „Андон Николов" Подобект „Основен ремонт на ул. „Чавдар" • Подобект „Основен ремонт на ул. "Стою Атанасов" от о.т 443 до о. т 438" • Подобект „Основен ремонт на ул. "Добруджа" от о.т 300 до о. т 299 Подробните количества и видове дейности са разписани в Количесвените сметки, Техническия проект и Техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в раздел "Профил на Купувача"

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-058806/01.10.2019 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 936345

Дата на вписване/публикуване: 01.10.2019 г.
 

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа и тротоари на гр.Средец в пълен обем, включващо подмяна на съществуващите паважни настилки по част от разработваните улици с асфалтова конструкция, както и изграждането на нови асфалтови настилки на улиците със съществуващи, но износени такива, като пълното и детайлно описание е съгласно техническата спецификация, инвестиционните проекти и количествените сметки, неразделна част от документацията. Инвестицията, за която ще се избира изпълнител за извършване на строително-монтажни работи се състои в реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа и тротоари на гр.Средец в пълен обем, включващо подмяна на съществуващите паважни настилки по част от разработваните улици с асфалтова конструкция, както и изграждането на нови асфалтови настилки на улиците със съществуващи, но износени такива, като пълното и детайлно описание

 

Входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-058805/01.10.2019 г.

Уникален идентификационен номер на документа: 936344

Дата на вписване/публикуване: 01.10.2019 г.

 

 

Изтегли чертежи от тук !

 

Отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде на 26.11.2019год. в 15:00ч.


Contact Us