18
фев

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“ 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – втори прием от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020  и чл.44 от Закона за обществените поръчки, Народно читалище "Просвета - 1886год.", с. Дюлево, общ. Средец, провежда пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет “Консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект - „Дюлевско настроение" и с  настоящата обява Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на следната услуга, съгласно техническа спецификация, а именно:

 

ДЕЙНОСТ/УСЛУГА

1.

Период на изпълнение на услугата – от сключване н договора, през целия срок на изпълнение на проекта до възстановяване БФП от ДФЗ .

2.

Изпълнителя ще извърши:


2.1. Консултантски услуги за подготовка на проекта, в т.ч. попълване на анализ разходи -ползи(финансов анализ) и окомплектоване на проектното предложение;

2.2. Консултантски услуги за управление и отчитане на проект, в т.ч.:

 • Подготовка и изпращане на документи за осъществяване на предварителен контрол по ЗОП с ДФЗ;
 • Изготвяне на тръжни  документи и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейностите включени в проектното предложение;
 • Подготовка и изпращане на  документи за осъществяване на последващ контрол по ЗОП с ДФЗ и сключване на допълнително споразумение към договор за предоставяне на БФП;
 • Водене на комуникация с ДФЗ и комуникация с изпълнителите по проекта;
 • Спазване на всички срокове за изпълнение на проекта и правилата за изпълнение на проекта;
 • Отчитане дейностите на проекта и изготвяне  искания за  плащане.

 

I.                   Срок за получаване на оферта: до 26.02.2020г. 17:00 часа.

 

II.                Прогнозна стойност: до 750,00 лв. /седемстотин и петдесет лева/ с вкл. ДДС.

 

III.             Вашата оферта трябва задължително да съдържа:

 

 1. Пълно наименование на оферента, адрес, както и информация за контакт – телефон/факс, имейл/интернет страница;
 2.  Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата;
 3. Дата на издаване на офертата;
 4. Предложение,съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
 5. Предлагана цена с  вкл. ДДС;
 6. Подпис/печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител.

В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.

 

Офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде  изпратена на с обратна разписка на адрес: с. Дюлево, общ. Средец, обл. Бургас  или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.

 

Вид на инвестицията: Услуга

 

Настоящата „Обява за събиране на оферти“ със съответните приложения е публикувана в „Профил на купувача“ на ОБЩИНА СРЕДЕЦ на следния адрес: http://sredets.bg/publicOrders.php

 

Приложение :

Оферта

 

Подпис: ……/п/……………

Станка Желязкова

Председател на Читалищно настоятелство

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД


Contact Us