04
юни

Документация

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Предмет на поръчката: Транспортна услуга, която включва - товарене, превоз от определено сечище до крайна точка на територията на община Средец и разтоварване на дървата за огрев на местопредназначението им, с включен подвоз за срок до 30.10.2020год. до обекти до 30км. и до обекти над 30км.

 

Входящ номер и дата на АОП:980677

Дата на вписване/публикуване: 04.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-030242/04.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-239/04.06.2020 г. 

 

 

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Предмет на поръчката: Транспортна услуга, която включва - товарене, превоз от определено сечище до крайна точка на територията на община Средец и разтоварване на дървата за огрев на местопредназначението им, с включен подвоз за срок до 30.10.2020год. до обекти до 30км. и до обекти над 30км.

 

Входящ номер и дата на АОП:980675

Дата на вписване/публикуване: 04.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-030237/04.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-238/04.06.2020 г. 

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

Tранспортна услуга, която включва - товарене, превоз от определено сечище до крайна точка на територията на община Средец и разтоварване на дървата за огрев на местопредназначението им, с включен подвоз за срок до 30.10.2020год. до обекти до 30км. и до обекти над 30км

Входящ номер и дата на АОП:985871

Дата на вписване/публикуване: 26.06.2020 г.

Уникален идентификационен номер на документа: Е-31-00-036206/26.06.2020 г.

Изходящ номер и дата на документа: 04-00-278/26.06.2020 г.


Срок за подаване на оферите: 09.07.2020 г.


Contact Us